[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.1. Cở sở lí luận
1.1.1. Khái niệm công nghiệp
1.1.2. Vai trò công nghiệp
1.2. Nguồn lực phát triển công nghiệp
1.2.1. Vị trí địa lí
1.2.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
1.2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Tình hình phát triển và phân bố công nghiệp trên thế giới
1.3.2. Tình hình phát triển, phân bố công nghiệp ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Vị trí địa lí
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Khoáng sản
2.2.2. Khí hậu
2.2.3. Nguồn nước
2.2.4. Tài nguyên sinh vật
2.2.5. Tài nguyên đất
2.2.6. Địa hình
2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3.1. Dân cư và nguồn lao động
2.3.2. Đường lối, chính sách phát triển
2.3.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật
2.3.3.1. Giao thông
2.3.3.2. Thị trường
2.3.3.3. Vốn đầu tư
2.3.3.4. Khoa học công nghệ
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Vai trò của ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc
3.2. Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Các ngành công nghiệp
3.2.1.1. Ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm
3.2.1.2. Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
3.2.1.3. Ngành công nghiệp dệt may, da giày
3.1.1.4. Ngành công nghiệp cơ khí, lắp ráp ôtô xe máy
3.1.1.5. Công nghiệp khai thác mỏ
3.2.2. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
3.2.2.1. Khu công nghiệp
3.2.2.2. Cụm công nghiệp
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020
4.1. Định hướng phát triển công nghiệp chung của tỉnh Vĩnh Phúc
4.1.1. Định hướng phát triển cơ cấu ngành công nghiệp
4.1.2. Định hướng phát triển cơ cấu thành phần kinh tế
4.1.3. Định hướng phát triển lãnh thổ công nghiệp
4.2. Các giải pháp phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
4.2.1 Giải pháp tạo vốn
4.2.2 Giải pháp về nguồn nhân lực
4.2.3 Giải pháp thị trường
4.2.4. Giải pháp củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan