[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại nhà máy dầu Tân Bình Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH
I. Chi phí sản xuất
1. Khái niệm chi phí sản xuất
2. Phân loại chi phi sản xuất
3. Những đặt điểm chi phí sản xuất  tại một  doanh nghiệp sản xuất
II. Giá thành sản phẩm
1. Khái niệm giá thành sản phẩm
2. Phân biệt các chỉ tiêu giá thành sản phẩm
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
4. Phân biệt giá vốn hàng sản xuất và hàng bán
5. Một số biện pháp cơ bản hạ giá thành sản phẩm
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY DẦU TÂN BÌNH
A. Giới thiệu nhà máy
I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy
II. Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức
1. Chức năng
2. Nhiệm vụ
3. Cơ cấu tổ chức
III. Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất
1. Công nghệ sản xuất
2. Kết cấu sản xuất
B. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
I. Phân tích tình hình chi phí sản xuất
1. Theo chức năng chi phí
2. Theo cách ứng xử chi phí
3. Theo yếu tố chi phí
4. Đánh giá tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh qua các năm
II. Phân tích tình hình thực hiện giá thành sản phẩm
1. Giá thành sản phẩm theo khoản mục
2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
3. Tình hình hạ thấp giá thành sản phẩm
III. Đánh giá chung về tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Chi phí nguyên vật liệu
II. Chi phí nhân công trực tiếp
III. Chi phí sản xuất chung
1. Chi phí nhân viên quản lí phân xưởng
2. Chi phí khấu hao TSCĐ
IV. Chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp
V. Một số biện pháp đồng bộ khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]
[kythuat]
Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại nhà máy dầu Tân Bình

[/kythuat]

Bài viết liên quan