[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU          
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ NVL CỦA CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu (NVL) trong các doanh nghiệp sản xuất
1. Khái niệm về đặc điểm của NVL          
2.Vai trò của NVL trong SXKD    
II. Phân loại và đánh giá NVL
1. Phân loại NVL
2. Đánh giá NVL
2.1. Đánh giá NVL nhập kho
2.2. Đánh giá NVL xuất kho
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
I. Khái quát chung về công ty khoáng sản và thương mại hà Tĩnh
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2. Đặc điểm quy trình công nghệ.
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.  
3.1. Ban giám đốc    
3.2. Bộ máy giúp việc của giám đốc Công ty.
II. Thực trạng công tác quản lý về chi phí NVL tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh
1. Đặc điểm nguyên vật liệu
2. Phân loại NVL và công tác quản lý
2.1. Phân loại vật liệu
2.2. Công tác quản lý          
3. Đánh giá vật liệu ở Công ty       
4. Thủ tục nhập, xuất kho tại Công ty
4.1. Thủ tục nhập kho
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN  NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN
I. Đánh giá chung vê công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương Mại Hà Tĩnh
1. Những mặt ưu điểm
2. Những mặt còn tồn tại    
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan