[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng nhân lực, nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp Down tại đây
MC LC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Hthng Y hc ctruyền trong nước và ngoài nước
1.1.1. Hthng y hc ctruyn ở các nước trên thế gii
1.1.2. Hthng Y hc ctruyền trong chăm sóc sc khe Vit Nam
1.2. Phân bngun lc cán by tế ca các bnh viện Y dược ctruyn
1.2.1. Thc trng ngun nhân lc y hc ctruyn Vit Nam
1.2.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực y dược cổ truyền Việt Nam
1.3. Đào tạo và nghiên cứu đào tạo cho Y hc ctruyn Vit Nam
1.3.1. Thực trạng về đào tạo cho cán bộ y dược cổ truyền
1.3.2. Chất lượng nhân lực y tế
1.4. Mt svấn đề về đào tạo liên tc
1.4.1. Quan nim về đào tạo liên tc
1.4.2. Sự cần thiết về đào tạo liên tục
1.5. Mt snghiên cứu trong nước vnhân lực Y dược ctruyn và đào tạo liên tc cán bộ Y dược ctruyn
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.4. Phương pháp nghiên cứu mô tả
2.2. Nghiên cứu can thiệp
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu can thiệp
2.2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu
2.2.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu can thiệp
2.3. Phân tích số liệu
2.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.5. Tổ chức nghiên cứu
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Các đặc trưng cá nhân ca cán bộ y dược ctruyn
3.2. Phân bcán bộ y dược ctruyn ti các bnh vin tnh
3.2.1. Cán bộ y dược ctruyn ti các bnh viện Y dược ctruyn tuyến tnh
3.2.2. Phân bcán bộ y dược ctruyn theo hng bnh vin
3.2.3. Phân bcán bộ y dược ctruyền theo vùng địa lý
3.3. Nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dươc cổ truyền tuyến tỉnh
3.3.1. Nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền
3.3.2. Nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo vùng địa lý
3.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả của lớp đào tạo can thiệp nâng cao năng lực cán bộ dược
3.4.1. Sự cần thiết thực hiện lớp đào tạo
3.4.2. Đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ Dược trước và sau khi can thiệp
3.4.3. Đánh giá hiệu quả cúa lớp tập huấn sau 1 can thiệp
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Phân bổ cán bộ y dược cổ truyền của các bệnh viện YDCT tuyến tỉnh cho các vùng địa lý khác nhau
4.1.1. Đặc điểm chung của cán bộ y tế của các bệnh viện y dược tuyến tỉnh
4.1.2. Phân bố cán bộ y dược cổ truyền theo hạng bệnh viện
4.1.3 Phân bổ cán bộ y dược cổ truyền theo vùng địa lý
4.2. Nhu cầu đạo tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền tuyến tỉnh
4.2.1. Thực trạng nhu cầu đào tạo liên tục cho cán bộ y dược cổ truyền
4.2.2. Những khó khăn và bất cập trong việc triển khai đào tạo liên tục
4.2.3. Nhu cầu đào tạo liên tục của cán bộ y dược cổ truyền tuyến tỉnh
4.3. Bước đầu đánh giá hiệu quả lớp đào tạo can thiệp
4.3.1. Sự cần thiết thực hiện can thiệp
4.3.2. Đánh giá hiệu quả cúa lớp đào tạo sau 1 năm can thiệp
4.3.3. Thực tế việc thực hiện chế biến tại một số bệnh viện điển hình sau can thiệp
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan