[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn


[/kythuat]
[tomtat]
Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn
File toàn văn Down tại đây 
File tóm tắt Down tại đây (tiếng việt)
File tóm tắt Down tại đây (tiếng anh)
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
1.1. Công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.1.1. Khái niệm về công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.1.2. Phân loại công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.1.3. Vai trò của công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.1.4. Đặc điểm của công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.2. Năng lực công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.2.1. Khái niệm năng lực công chức hành chính Nhà nước
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực công chức hành chính Nhà nước
1.2.3. Điều kiện để áp dụng tiêu chí đánh giá công chức hành chính Nhà nước
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực công chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh
1.3.1. Các nhân tố thuộc về cơ quan hành chính Nhà nước
1.3.2. Các nhân tố thuộc bản thân công chức hành chính Nhà nước
1.3.3. Các nhân tố khách quan bên ngoài cơ quan hành chính Nhà nước
1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương và các nước về nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước
1.4.1. Kinh nghiệm của một số địa phương
1.4.2. Kinh nghiệm của các nước
1.4.3. Những bài học tham khảo cho Thủ đô Viêng Chăn trong việc năng lực công chức hành chính Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội Thủ đô Viêng Chăn.
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế
2.1.3. Đặc điểm văn hóa - xã hội
2.2. Bộ máy hành chính và quy mô về công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
2.2.1. Bộ máy hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
2.2.2. Yêu cầu về nâng cao năng lực đối với công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
2.2.3. Quy mô công chức hành chính Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn
2.3. Năng lực công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
2.3.1. Năng lực công chức hành chính Nhà nước theo kiến thức
2.3.2. Năng lực công chức hành chính Nhà nước theo kỹ năng nghề nghiệp
2.3.3. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của công chức hành chính Nhà nước
2.3.4. Năng lực thích ứng và sẵn sàng của công chức hành chính Nhà nước
3.3.5. Năng lực công chức hành chính Nhà nước theo mức độ hoàn thành công việc
2.3.6. Đánh giá công chức hành chính Nhà nước qua ý kiến khảo sát của người dân
2.4. Đánh giá chung về năng lực công chức hành chính Thủ đô Viêng Chăn
2.4.1. Những ưu điểm về năng lực công chức hành chính Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn
2.4.2. Những hạn chế về năng lực công chức hành chính Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN
3.1. Chiến lược phát triển đội ngũ công chức hành chính Nhà nước của thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020
3.2. Mục tiêu và phương hướng nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
3.2.1. Mục tiêu nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước của Thủ đô Viêng Chăn
3.2.2. Phương hướng nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn
3.3. Quan điểm nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước Thủ đô Viêng Chăn
3.4. Các giải pháp nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước
3.4.1. Xây dựng và áp dụng khung năng lực công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
3.4.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn nguồn công chức hành chính Nhà nước
3.4.3. Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
3.4.4. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm và kiểm tra, giám sát công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn
3.4.5. Một số giải pháp khác
3.5. Kiến nghị các điều kiên thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực công chức hành chính Nhà nước tại Thủ đô Viêng Chăn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan