[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả xây dựng các mô hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2012


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả xây dựng các mô hình khuyến lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008-2012
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Mục tiêu của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Lịch sử nghiên cứu khuyến nông trên thế giới và ở Việt Nam
1.3.1. Trên thế giới
1.3.2. Ở Việt Nam
1.3.3. Chức năng nhiệm vụ của khuyến nông - khuyến lâm của Việt Nam
1.3.4. Điều kiện tự nhiên - Kinh tế xã hội vùng nghiên cứu
1.4. Thực trạng sản xuất khuyến lâm tỉnh Bắc Giang
1.5. Đánh giá ảnh hưởng của ĐKTN, KTXH đến khuyến lâm
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Giới hạn nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đánh giá kết quả xây dựng các mô hình khuyến lâm
2.3.2. Đánh giá về công tác tổ chức thực hiện xây dựng mô hình: Tỉnh huyện, xã.
2.3.3. Đánh giá tác động của các mô hình khuyến lâm: Tác động của mô hình đến phát triển kinh tế, xã hội (nhận thức của người dân, khả năng nhân rộng mô hình).
2.3.4. Phân tích thuận lợi khó khăn, cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình
2.3.5. Đề xuất các giải pháp phát triển các mô hình khuyến lâm cho khu vực nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài
2.4.2. Phương pháp giải quyết vấn đề của đề tài
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu chung
2.4.4. Công tác nội nghiệp
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
3.1. Đánh giá kết quả xây dựng các mô hình khuyến lâm tại tỉnh Bắc Giang đã được triển khai
3.1.1. Thông tin cơ bản đối tượng điều tra
3.1.2. Lựa chọn mô hình và địa điểm nghiên cứu
3.2. Kết quả đánh giá về công tác tổ chức, thực hiện xây dựng mô hình và các biện pháp kỹ thuật áp dụng
3.2.1. Tổ chức triển khai xây dựng và quản lý mô hình khuyến lâm như sau
3.2.2. Đánh giá kết quả chuyển giao
3.3. Đánh giá tác động của mô hình
3.3.1. Tác động về kinh tế
3.3.2. Tác động về xã hội
3.3.3. Tác động về tạo việc làm
3.4. Phân tích thuận lợi, khó khăn trong xây dựng mô hình khuyến lâm
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình khuyến lâm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp
3.5.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện xây dựng mô hình khuyến lâm
3.5.2. Giải pháp về hoàn thiện tổ chức bộ máy khuyến nông
3.5.3. Giải pháp về phát triển nguồn lực
3.5.4. Giải pháp về kỹ thuật
3.5.5. Giải pháp về chính sách
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan