[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nông lầm nghiệp và xây dưng công trình Gia Lai


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nông lầm nghiệp và xây dưng công trình Gia Lai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Kế toán doanh thu và các khoản làm giảm trừ doanh thu
1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.1.1.3 Sổ sách chứng từ kế toán
1.1.1.4 Tài khoản sử dụng
1.1.1.5 Phương pháp hạch toán
1.1.2 Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu
1.1.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại
1.1.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
1.1.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán
1.2 Kế toán chi phí
1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.1.1 Khái niệm
1.2.1.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.2.1.3 Tài khoản sử dụng
1.2.1.4 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.2.2.3 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.3 Kế toán hoạt động tài chính
1.3.1 Doanh thu tài chính
1.3.1.1 Khái niệm
1.3.1.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.3.1.3 Tài khoản sử dụng
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Chi phí tài chính
1.3.2.1 Khái niệm
1.3.2.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.3.2.3 Tài khoản sử dụng
1.3.2.4 Phương pháp hạch toán
1.4 Kế toán hoạt động khác
1.4.1 Kế toán thu nhập khác
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.4.1.3 Tài khoản sử dụng
1.4.1.4 Phương pháp hạch toán
1.4.2 Kế toán chi phí khác
1.4.2.1 Khái niệm
1.4.2.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.4.2.3 Tài khoản sử dụng
1.4.2.4 Phương pháp hạch toán
1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.5.1 Khái niệm
1.5.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.5.3 Tài khoản sử dụng
1.5.4 Phương pháp hạch toán
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Sổ sách chứng từ kế toán
1.6.3 Tài khoản sử dụng
1.6.4 Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIA LAI
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty
2.1.1 Thong tin chung về công ty
2.1.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.1.2 Quá trình phát triển của công ty
2.1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý, sản xuất tại công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2 Nhiệm vụ các bộ phận
2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Nhiệm vụ các bộ phận
2.1.4 Hình thức tổ chức kế toán
2.1.4.1 Phương pháp kế toán
2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng
2.1.4.3 Hình thức kế toán sử dụng
2.1.5 Doanh số
2.1.5.1 So sánh doanh thu năm 2012- 2013
2.1.5.2 Nhận xét
2.1.6 Nghiệp vụ báo cáo tài chính tại công ty
2.1.6.1 Các loại báo cáo tài chính tại công ty
2.1.6.2 Cách thức lập báo cáo tài chính tại công ty
2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Nông Lâm Nghiệp và Xây Dựng Công Trình Gia Lai
2.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
2.2.1.1 Nội dung
2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.1.3 Phương pháp hạch toán
2.2.2 Kế toán các khoản làm giảm trừ doanh thu
2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ
2.2.4 Kế toán hoạt động tài chính
2.2.4.1 Doanh thu tài chính
2.2.4.1.1 Nội dung
2.2.4.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.1.3 Phương pháp hạch toán
2.2.4.2 Chi phí tài chính
2.2.4.2.1 Nội dung
2.2.4.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.2.3 Phương pháp hạch toán
2.2.5 Giá vốn hàng bán
2.2.5.1 Nội dung
2.2.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.5.3 Phương pháp hạch toán
2.2.6 Chi phí bán hàng
2.2.6.1 Nội dung
2.2.6.2 Chứng từ sử dụng
2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
2.2.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.7.1 Nội dung
2.2.7.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.7.3 Phương pháp hạch toán
2.2.8 Kế toán hoạt động khác
2.2.9 Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành
2.2.9.1 Nội dung
2.2.9.2 Tài khoản sử dụng
2.2.9.3 Phương pháp hạch toán
2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.10.1 Nội dung
2.2.10.2 Tài khoản sử dụng
2.2.10.3 Phương pháp hạch toán
2.2.10.4 Sổ sách kế toán
2.2.10.5 Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan