[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kaiser Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kaiser Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
1.1.1.1 Khái niệm doanh thu
1.1.1.2 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí
1.1.2.1 Khái niệm chi phí
1.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.1.3.1 Khái niệm kết quả kinh doanh
1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.1 Nội dung
1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
1.2.1.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.1.4 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại
1.2.2.1.1 Nội dung
1.2.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.1.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.2.1.4 Phương pháp hạch toán
1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
1.2.2.2.1 Nội dung
1.2.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.2.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.2.2.4 Phương pháp hạch toán
1.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán
1.2.2.3.1 Nội dung
1.2.2.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.2.3.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.2.2.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng
1.2.2.4.1 Nội dung
1.2.2.4.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.2.4.3 Phương pháp hạch toán
1.2.3 Kế toán doanh thu tài chính
1.2.3.1 Nội dung
1.2.3.2 Nguyên tắc hạch toán
1.2.3.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng.
1.2.3.4 Phương pháp hạch toán
1.2.4 Kế toán thu nhập khác
1.2.4.1 Nội dung
1.2.4.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.2.4.3 Phương pháp hạch toán
1.3 Kế toán chi phí
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.1.1 Nội dung
1.3.1.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.1.3 Phương pháp hạch toán
1.3.2 Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2.1 Nội dung
1.3.2.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.2.3 Phương pháp hạch toán
1.3.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3.1 Nội dung
1.3.3.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.3.3 Phương pháp hạch toán
1.3.4 Kế toán chi phí tài chính
1.3.4.1 Nội dung
1.3.4.2 Nguyên tắc hạch toán
1.3.4.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.4.4 Phương pháp hạch toán
1.3.5 Kế toán chi phi khác
1.3.5.1 Nội dung
1.3.5.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.5.3 Phương pháp hạch toán
1.3.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.3.6.1 Nội dung
1.3.6.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.3.6.3 Phương pháp hạch toán
1.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.4.1 Nội dung
1.4.2 Nguyên tắc hạch toán
1.4.3 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
1.4.4 Phương pháp hạch toán
1.4.5 Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Kaiser Việt Nam
2.1.1Lịch sử hình thành
2.1.1.1 Tổng quan về công ty
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Tổ chức quản lý
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức tại công ty
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, các phòng ban
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán
2.1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2 Tổ chức sổ kế toán
2.1.3.3 Vận dụng chính sách kế toán
2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kaiser Việt Nam
2.2.1 Kế toán doanh thu và thu nhập
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.1 Đặc điểm kinh doanh
2.2.1.1.2 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.1.1.3 Phương pháp hạch toán
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.3 Kế toán doanh thu tài chính
2.2.1.3.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.1.3.2 Sổ sách sử dụng và quy trình kế toán
2.2.1.3.3 Phương pháp hạch toán
2.2.1.3.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác
2.2.2 Kế toán chi phí
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.1.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.1.2 Sổ sách sử dụng và quy trình kế toán
2.2.2.1.3 Phương pháp hạch toán
2.2.2.1.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.2.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.2.2 Sổ sách sử dụng và quy trình kế toán
2.2.2.2.3 Phương pháp hạch toán.
2.2.2.2.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.3.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.3.2 Sổ sách sử dụng và quy trình kế toán
2.2.2.3.3 Phƣơng pháp hạch toán
2.2.2.3.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.2.4 Kế toán chi phí tài chính
2.2.2.4.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.4.2 Sổ sách sử dụng và quy trình kế toán
2.2.2.4.3 Phương pháp hạch toán
2.2.2.4.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.2.5 Kế toán chi phí khác
2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.2.6.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.2.6.2 Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.2.6.3 Phương pháp hạch toán
2.2.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.3.1 Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
2.2.3.2 Phương pháp hạch toán
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Những mặt tích cực trong việc tổ chức công tác kế toán tại Công ty
3.1.2 Những mặt hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại Công ty
3.2 Kiến Nghị
3.2.1 Đối với việc xác định kết quả kinh doanh chi tiết theo từng mặt hàng
3.2.2 Đối với hệ thống phần mềm kế toán
3.2.3 Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo quy định
3.2.4 Một số kiến nghị khác để hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan