[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH thiết bị viễn thông truyền hình Ưng Bình Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hóa
1.1. Kế toán giai đoạn mua hàng
1.1.1. Đặc điểm về tính giá hàng hóa nhập kho
1.1.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.1.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.1.4. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng
1.2. Kế toán giai đoạn tiêu thụ
1.2.1. Khái niệm tiêu thụ, doanh thu và giá vốn hàng bán
1.2.2. Đặc điểm về tính giá hàng hóa xuất kho
1.2.3. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa
1.2.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.5. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa
1.3. Kế toán chi tiết hàng hóa
1.3.1. Phương pháp thẻ song song
1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.3.3. Phương pháp sổ số dư
Chương 2 Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1 Giới thiệu công ty
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán ở công ty
2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2 Hình thức kế toán
2.1.4.3 Vận dụng chính sách kế toán
2.2 Tình hình thực tế về kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Truyền Hình Ưng Bình Châu
2.2.1 Đặc điểm hàng hóa kinh doanh và quản lý hàng hóa tại công ty
2.2.1.1 Các mặt hàng kinh doanh của công ty và đặc điểm
2.2.1.2 Cách thức mãu hóa hàng hóa và quản lý kho hàng
2.2.2 Phương thức lưu chuyển hàng hóa và phương thức tính giá hàng hóa được áp dụng ở công ty
2.2.2.1 Phương thức lưu chuyển
2.2.2.2 Phương thức tính giá
2.2.3 Tài khoản và chứng từ sử dụng,quá trình luân chuyển chứng từ
2.2.3.1 Đối với giai đoạn mua hàng
2.2.3.2 Đối với giai đoạn tiêu thụ
2.2.4 Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty
2.2.4.1 Hạch toán giai đoạn mua hàng
2.2.4.2 Hạch toán giai đoạn tiêu thụ
2.2.5 Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty
Chương 3 Nhận xét và kiến nghị
3.1 Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh
3.2 Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan