[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Đóng góp mới của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
1.1. Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy
1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy
1.1.2. Vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy
1.2. Đặc điểm của cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy
1.3. Tổng quan về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thƣờng vụ thành ủy
1.3.1. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
1.3.2. Các yếu tố cấu thành chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức
1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện ban quản lý của ban thường vụ thành ủy
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
1.5. Cơ sở thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy
1.5.1. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng
1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang
1.5.3. Những bài học đối với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp, phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chi tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện số lượng và cơ cấu CBCC
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu thể hiện chất lượng, năng lực, phẩm chất CBCC
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC
Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thành phố Vĩnh Yên trong nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2. Khái quát chung về đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ CBCC thuộc cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.2.2. Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên
3.3.1. Thực trạng phẩm chất chính trị, phảm chất đạo đức của đội ngũ CBCC thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3.2. Thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.2.3. Thực trạng các kỹ năng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên
3.3.1. Thực trạng công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3.3. Thực trạng công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.3.4. Thực trạng công tác tạo môi trường, điều kiện làm việc và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
3.4. Đánh giá chung về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1. Ưu điểm - kết quả
3.4.2. Hạn chế - bất cập
3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
4.1. Định hướng phát triển của thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Mục tiêu phát triển của thành phố Vĩnh Yên
4.2. Quan điểm và định hướng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên
4.2.1. Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.2.2. Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.3. Các giải pháp nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của ban thường vụ thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
4.3.1. Tăng cường công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ công chức huộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.3.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.3.3. Hoàn thiện công tác bố trí, sử dụng đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.3.4. Hoàn thiện các chế độ, chính sách, môi trường và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.3.5. Chú trọng nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan