[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bạc Liêu


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bạc Liêu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Các vấn đề chung về tín dụng
1.1.1 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng
1.1.2 Phân loại tín dụng
1.1.3 Vai trò của tín dụng
1.1.4 Nguyên tắc tín dụng
1.1.5 Điều kiện được cấp tín dụng
1.1.6 Hồ sơ vay vốn đối với DNVVN
1.1.7 Quy trình tín dụng
1.2 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động tín dụng
1.2.1 Doanh số cho vay
1.2.2 Doanh số thu nợ
1.2.3 Dư nợ tín dụng
1.2.4 Rủi ro tín dụng
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2 Những chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng
1.3 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng
1.3.1 Dư nợ/Tổng dư nợ
1.3.2 Hiệu suất sử dụng vốn
1.3.3 Hệ số thu nợ
1.3.4 Vòng quay vốn tín dụng
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
1.4.1 Các yếu tố từ ngân hàng
1.4.2 Các yếu tố từ khách hàng
1.4.3 Các yếu tố từ môi trường
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NH EXIMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU
2.1 Giới thiệu chung về NH Eximbank – CN Bạc Liêu
2.1.1 Sơ lược về NH Eximbank Bạc Liêu
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Thu nhập
2.1.3.2 Chi phí
2.1.3.3 Lợi nhuận
2.1.4 Định hướng phát triển của Eximbank Bạc Liêu trong những năm tới
2.1.4.1 Về cho vay
2.1.4.2 Về huy động vốn
2.1.4.3 Tăng thu dịch vụ
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Eximbank – Chi nhánh Bạc Liêu
2.2.1 Phân tích chung
2.2.1.1 Cơ cấu tài sản
2.2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn
2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng tại NH Eximbank Bạc Liêu
2.2.2.1 Doanh số cho vay đối với DNVVN
2.2.2.2 Doanh số thu nợ đối với DNVVN
2.2.2.3 Dư nợ tín dụng đối với DNVVN
2.2.2.4 Rủi ro tín dụng
2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Eximbank – CN Bạc Liêu
2.2.3.1 Dư nợ/Tổng dư nợ
2.2.3.2 Hiệu suất sử dụng vốn
2.2.3.3 Hệ số thu nợ
2.2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng
2.2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Eximbank Bạc Liêu
2.2.4.1 Những mặt làm được
2.2.4.2 Những mặt chưa làm được
2.2.4.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NH EXIMBANK – CN BẠC LIÊU
3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại NH Eximbank Bạc Liêu
3.1.1 Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng
3.1.2 Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ quá hạn và có biện pháp thu hồi những khoản nợ cũ
3.1.3 Thực hiện bảo hiểm tín dụng
3.1.4 Tăng vốn
3.1.5 Xây dựng chính sách KH nhằm phân tán rủi ro
3.1.6 Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng
3.1.7 Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho Cán bộ tín dụng 66
3.1.8 Thành lập phòng thông tin tín dụng
3.1.9 Thực hiện chuyên môn hóa
3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNVVN
3.3 Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan