[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất và đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng công tác tái định cư đến sản xuất và đời sống của người dân vùng lòng hồ thủy điện tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
3. Yêu cầu của việc nghiên cứu đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.3. Cơ sở pháp lý
1.2. Khái quát chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất
1.2.1. Khái quát chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số nước trên thế giới
1.2.1.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
1.2.1.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Inđonesia
1.2.1.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Singapore
1.2.1.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Trung Quốc
1.2.1.5. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Thái Lan
1.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam
1.2.2.1. Khái quát chung
1.2.2.2. Chính sách có liên quan đến công tác giải phóng mặt, bồi thường hỗ trợ và tái định cư để xây dựng công trình thuỷ điện tại Việt Nam
1.2.2.3. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra cơ bản
2.4.2. Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu điều tra
2.4.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
2.4.4. Phương pháp chuyên gia
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Na Hang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.1.4. Thuỷ văn
3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
3.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
3.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.2.4. Thực trạng môi trường
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3.1.3.1. Thuận lợi
3.1.3.2. Khó khăn
3.2. Khái quát chung và đánh giá những thiệt hại của dự án xây dựng Thủy điện Tuyên Quang
3.2.1. Khái quát về Dự án thuỷ điện Tuyên Quang
3.2.2.1. Thực trạng cơ cấu kinh tế và dân số tỉnh Tuyên Quang
3.2.2.2. Thực trạng sản xuất và thu nhập của hộ dân vùng lòng hồ thuỷ điện
3.2.2. Đánh giá những thiệt hại của dự án xây dựng Thủy điện Tuyên Quang
3.2.2.1. Thiệt hại về đất đai
3.2.2.2. Thiệt hại về tài sản gắn liền với đất của hộ phải di chuyển
3.2.2.3. Mồ mả phải di chuyển
3.2.2.4. Thiệt hại về tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình không phải di chuyển
3.2.2.5. Thiệt hại lâm sản trong vườn rừng hộ gia đình vùng lòng hồ và mặt bằng công trường
3.2.2.6. Thiệt hại về công trình kết cấu hạ tầng
3.2.2.7. Thiệt hại về văn hoá
3.2.2.8. Tài nguyên khoáng sản bị ngập vùng lòng hồ
3.3. Đánh giá tác động của công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư tới đời sống người dân vùng lòng hồ thủy điện
3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng cuộc sống của người dân tái định cư vùng lòng hồ
3.3.1.1. Tình hình biến động đất đai của các hộ qua điều tra
3.3.1.2. Chuyển đổi nghề nghiệp của hộ qua điều tra
3.3.1.3. Thu nhập của hộ
3.3.1.4. Tình hình sử dụng tiền đền bù của các hộ qua điều tra
3.3.2. Nghiên cứu những ảnh hưởng về mặt văn hóa, xã hội của ngƣời dân tái định cư vùng lòng hồ
3.3.2.1. Về an ninh trật tự xã hội của người dân
3.3.3.2. Về công tác chăm sóc sức khỏe của người dân
3.3.3.3. Trình độ văn hóa của người dân
3.3.3.4. Về phong tục, tập quán, truyền thống của người dân
3.3.5.5. Về công tác bảo vệ môi trường của người dân
3.3.3. Đánh giá hiệu quả công tác tái định cư của người tái định cư vùng lòng hồ thủy điện qua kết quả điều tra, phỏng vấn người dân
3.3.3.1. Những kết quả đạt được của dự án
3.3.3.2. Những tồn tại cần được tiếp tục hỗ trợ, đầu tƣ
3.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tái định cƣ và ổn định đời sống, xã hội của người dân tái định cư
3.4.1. Giải pháp đầu tư giao bổ sung quỹ đất ở
3.4.2. Giải pháp bổ sung giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ TĐC
3.4.3. Giải pháp bổ sung quỹ đất lâm nghiệp
3.4.4. Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sản xuất phi nông nghiệp
3.4.4.1. Số lao động tiềm năng có thể chuyển đổi nghề nghiệp
3.4.4.2. Chính sách hỗ trợ chuyển nghề sản xuất phi nông nghiệp
3.4.5. Hỗ trợ đầu tư bổ sung để ổn định đời sống theo chính sách
3.4.6. Giải pháp về đầu tƣ hệ thống kết cấu hạ tầng
3.4.6.1. Đầu tư bổ sung các công trình giao thông
3.4.6.2. Giải pháp đầu tư các công trình thuỷ lợi
3.4.6.3. Giải pháp đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt
3.4.6.4. Giải pháp đầu tư các công trình cấp điện
3.4.6.5 Giải pháp đầu tư công trình thoát nước và vệ sinh môi trường
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan