[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kinh tế hộ trong mô hình xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu chung
3. Mục tiêu nghiên cứu
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái niệm và thuật ngữ liên quan
1.1.1. Khái niệm về hộ, hộ nông dân, kinh tế hộ nông dân
1.1.2. Vai trò của kinh tế nông hộ gắn với xây dựng nông thôn mới
1.1.3. Đặc điểm và nội dung hoạt động của kinh tế hộ
1.1.4. Khái niệm nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới
1.1.5. Khái niệm sinh kế
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ
1.2. Thực tiễn phát triển kinh tế hộ
1.2.1. Kinh nghiệm và tình hình phát triển kinh tế hộ ở các nước trên thế giới.
1.2.2. Xu hướng phát triển khinh tế nông hộ
1.2.3. Kinh nghiệm và tình hình phát triển kinh tế hộ ở Việt Nam
1.2.4. Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
1.3. Mô tả địa bàn nghiên cứu
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Tiếp cận nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng phát triển kinh tế hộ tại địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Thực trạng chung về kinh tế hộ của huyện năm 2013
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ tại 3 xã điều tra
3.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông - lâm nghiệp của hộ
3.2.1. Ảnh hưởng trình độ học vấn, nguồn gốc và thành phần dân tộc của chủ hộ nghiên cứu
3.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố thị trưng đến sản xuất của hộ
3.2.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sản xuất của hộ
3.3. Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế hộ trong xây dựng NTM
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.3.3. Cơ hội
3.3.4. Thách thức
3.4. Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế hộ
3.4.1. Định hướng phát triển trong những năm tới
3.4.2. Giải pháp phát triển kinh tế hộ trong xây dựng NTM
KIẾN NGHỊ VÀ KÉT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan