[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận của xây dựng nông thôn mới
1.1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến xây dựng nông thôn mới
1.1.2. Lý luận về sự tham gia
1.1.3. Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM
1.1.4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và PTNT
1.1.5. Đặc điểm của nông thôn trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và công nghiệp hóa
1.1.6. Vai trò của mô hình NTM trong phát triển kinh tế - xã hội
1.1.7. Mục đích xây dựng mô hình NTM của Đảng và Nhà nước
1.1.8. Những nội dung chủ yếu về xây dựng mô hình nông thôn mới
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước về tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong phát triển nông thôn
1.2.2. Những bài học và kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng phát triển và nông thôn có sự tham gia
1.2.3. Đánh giá chung
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình chung
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự tham gia của ngƣời dân và các tổ chức xã hội
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện tự nhiên
3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Lương
3.2. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM tại huyện Phú Lương
3.2.1. Bối cảnh, mục tiêu và các hoạt động chính
3.2.2. Các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn của huyện Phú Lương
3.2.3. Bộ máy tổ chức, quản lý trong triển khai xây dựng mô hình NTM
3.2.4. Các bên liên quan trong triển khai xây dựng mô hình NTM
3.2.5. Thực trạng tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM huyện Phú Lương
3.2.6. Kết quả đạt được của mô hình xây dựng NTM
3.3. Định hướng và các giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM
3.3.1. Định hướng
3.3.2. Các giải pháp tăng cường sự tham gia của ngƣời dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình NTM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan