[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND


[/kythuat]
[tomtat]
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THUKHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1 Những vấn đề chung về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về kiểm toán Báo cáo tài chính
1.1.2 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.2.1 Chuẩn bị kiểm toán
1.1.2.2 Thực hiện kiểm toán
1.1.2.3 Hoàn thành kiểm toán
1.2 Nội dung và đặc điểm khoản mục nợ phải thu khách hàng
1.2.1 Nội dung
1.2.2 Đặc điểm
1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu khách hàng
1.3 Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán nợ phải thu khách hàng
1.3.1 Mục tiêu kiểm toán nợ phải thu khách hàng
1.3.2 Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trên Báo cáo tài chính
1.3.2.1 Chuẩn bị kiểm toán
1.3.2.2 Thực hiện kiểm toán
1.3.2.3 Hoàn thành kiểm toán
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN TND
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND.
2.1.1 Thông tin chung và lịch sử hình thành, phát triển
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động
2.1.3 Các loại hình dịch vụ
2.1.4. Bộ máy tổ chức công ty
2.1.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
2.4.1.2 Bộ máy tổ chức phòng kiểm toán
2.1.5 Tình hình hoạt động
2.1.6 Mối quan hệ liên kết với các đơn vị khác trong hoạt động
2.2 Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán TND.
2.2.1 Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại TND
2.2.1.1 Chuẩn bị kiểm toán
2.2.1.2 Thực hiện kiểm toán
2.2.1.2.1 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB
2.2.1.2.2 Thử nghiệm cơ bản
2.2.1.2.3 Hoàn thành kiểm toán
2.2.2 Minh họa quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty A do TND thực hiện.
2.2.2.1 Giới thiệu về công ty A
2.2.2.2 Chuẩn bị kiểm toán
2.2.2.3 Thực hiện kiểm toán
2.2.2.3.1 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB
2.2.2.3.2 Thử nghiệm cơ bản
2.2.2.4 Hoàn thành kiểm toán
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1 Tìm hiểu về hệ thống KSNB
3.1.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích.
3.1.3. Giải pháp
3.1.3.1. Tìm hiểu về hệ thống KSNB.
3.1.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích.
3.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan