[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý nề nếp sinh hoạt của sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý nề nếp sinh hoạt của sinh viên nội trú ở trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
1.1. Một số khái niệm về quản lý sinh viên
1.1.1. Khái niệm về quản lý
1.1.2. Khái niệm quản lý giáo dục
1.1.3. Khái niệm quản lý nhà trường
1.1.4. Khái niệm quản lý sinh viên, nề nếp sinh hoạt của sinh viên
1.2. Quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo
1.2.1. Nội dung, nhiệm vụ của QLSV trong quá trình đào tạo
1.2.2. Nguyên tắc QLSV
1.2.3. Nhiệm vụ Quản lý sinh viên nội trú ký túc xá
1.3. Đặc điểm sinh viên và quản lý sinh viên nội trú của các trường Cao đẳng
1.3.1. Hệ thống các trường Cao đẳng trong hệ thống GDĐT
1.3.2. Đặc điểm sinh viên các trường Cao đẳng
1.3.3. Đặc điểm quản lý sinh viên nội trú ký túc xá ở các trường Cao đẳng
1.3.4. Những yêu cầu đặt ra về công tác quản lý sinh viên và quản lý sinh viên nội trú của trường Cao đẳng hiện nay
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỀ NẾP SINH HOẠT CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN
2.1. Nội dung tiến trình và phương pháp nghiên cứu thực trạng quản lý sinh viên khu nội trú ở trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
2.1.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.2. Tiến trình nghiên cứu
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Sơ lược sự hình thành và phát triển của trường Cao đằng Cộng đồng Bắc Kạn
2.2.1. Một số nét về điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh
2.2.2. Một vài nét về sự nghiệp phát triển GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn
2.2.3. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
2.2.4. Một vài nét về sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
2.2.5. Hoạt động quản lý nề nếp sinh hoạt sinh viên nội trú
2.3. Thực trạng QLNNSH của SV nội trú của trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
2.3.1. Hệ thống tổ chức QLSV nội trú của nhà trường
2.3.2. Thực trạng công tác quản lý nề nếp sinh hoạt sinh viên nội trú của trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
2.3.3. Thực trạng về đội ngũ cán bộ QLSV nội trú của trường và chế độ đãi ngộ với cán bộ làm công tác QLSV nội trú ký túc xá
2.4. Nhận xét, đánh giá chung
2.4.1. Những điểm mạnh về QLSV, QLNNSH của SV nội trú ký túc xá
2.4.2. Những điểm hạn chế của công tác QLSV, QLNNSH của SV nội trú ký túc xá
2.4.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác QLNNSH của SV nội trú ký túc xá của nhà trường
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỀ NẾP SINH HOẠT CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN
3.1. Những định hướng về tăng cường quản lý nề nếp sinh hoạt sinh viên nội trú của trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
3.1.1. Đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới sự nghiệp GD&ĐT
3.1.2. Đáp ứng nhu cầu về phẩm chất, nhân cách của sinh viên trong quá trình GD&ĐT ở trường
3.1.3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương trong việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường
3.2. Các biện pháp tăng cường quản lý nề nếp hoạt sinh viên ở nội trú ký túc xá ở trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác quản lý học sinh, sinh viên và quản lý nề nếp sinh hoạt sinh viên nội trú ký túc xá
3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý, giáo dục sinh viên nội trú trong quá trình đào tạo tại trường
3.2.3. Nhóm biện pháp về điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên nội trú ký túc xá
3.2.4. Nhóm biện pháp về tổ chức thực hiện công tác QLNNSH của SV nội trú ký túc xá
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn lý luận chính trị
3.3.1. Các bước khảo nghiệm
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp tăng cường quản lý sinh viên ở nội trú ở trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan