[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giáo dục ở các trường THPT huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THPT – HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiiên cứu
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Về quản lý giáo dục
1.2.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục
1.2.2.2. Vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý trong sự nghiệp giáo dục đào tạo
1.2.2.3. Những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trong trường học – trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo
1.3. Các nguyên tắc, công cụ, phương pháp quản lý
1.3.1. Về nguyên tắc quản lý
1.3.2. Về công cụ quản lý
1.3.3. Về phương pháp quản lý
1.4. Nội dung của quản lý giáo dục
1.4.1. Về quản lý nhà trường và quản lý dạy học
1.4.2. Quản lý giáo dục ở nhà trường
1.5. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục
1.5.1. Khái niệm công nghệ thông tin
1.5.2. Đặc điểm công nghệ thông tin:
1.5.3. Ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục của huyện Đại Từ - Thái Nguyên
2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Đại Từ
2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục THPT huyện Đại Từ
2.2. Chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ, cơ cấu tổ chức của các trường THPT trong Huyện Đại Từ 
2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ các trường THPT trong Huyện Đại Từ
2.2.2. Cơ cấu tổ chức các trường THPT trong Huyện Đại Từ
2.2.3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường THPT trong Huyện Đại Từ
2.3. Tình hình cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tại các trường THPT
2.4. Năng lực sử dụng CNTT và nhu cần ứng dụng CNTT vào quản lý đào tạo
2.5. Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng CNTT và quản lý giáo dục
Kết luận chương 2
Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc đề xuất
3.2. Nội dung các biện pháp
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và tạo động cơ cho cán bộ quản lý tích cực sử dụng CNTT trong hoạt động quản lý giáo dục. Đồng thời nâng cao ý thức tích cực tự bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ quản lý giáo dục
3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý
3.2.3. Biện pháp 3: Đầu tư kinh phí, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT
3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức bộ máy chuyên trách về CNTT, đổi mới cơ chế quản lý, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc ứng dụng CNTT
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Khái quát về phương pháp khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp được đề xuất
3.4.2. Kết quả đánh giá
Kết luận chương 2
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan