[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng cung cấp nước sạch và đề xuất các giải pháp quản lý kỹ thuật công nghệ phù hợp đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng cung cấp nước sạch và đề xuất các giải pháp quản lý kỹ thuật công nghệ phù hợp đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. SƠ LƯỢC NGUỒN NƯỚC MẶT
1.1.1. Tầm quan trọng của nước sạch
1.1.2. Các quy định của Nhà nước về quản lý tài nguyên nước           
1.1.3. Các chỉ tiêu về lý học          
1.1.4. Các chỉ tiêu về hoá học
1.1.5. Các chỉ tiêu về vi sinh vật
1.2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP
1.2.1. Quá trình keo tụ và phản ứng tạo bông cặn
1.2.2. Quá trình lắng           
1.2.3. Quá trình lọc 
1.2.4. Khử trùng nước         
1.2.5. Ổn định nước
1.3. LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
1.3.1. Lựa chọn nguồn nước
1.3.2. Lựa chọn phương pháp xử lý nguồn nước
1.4. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP
1.4.1. Chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt
1.4.2. Chất lượng nước cấp cho sản xuất
1.5. CƠ SỞ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP
1.5.1. Niên hạn thiết kế      
15.2 Dân số tính toán
1.5.3. Tiêu chuẩn dùng nước
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHẤT TRIỂN KTXH THỊ XÃ DĨ AN ĐẾN NĂM 2020
2.1. Tổng quan điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội thị xã Dĩ An
2.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành
2.1.2. Vị trí và diện tích
2.1.3. Phân khu hành chính
2.1.4. Mối liên hệ các khu vực xung quanh        
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Địa hình         
2.2.2. Khí hậu          
2.2.3. Thuỷ văn        
2.3. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
2.3.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.3.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
2.3.3. Dân số, lao động, viêc làm và mức sống dân cư
2.4. Thực trạng phát triển cơ sơ hạ tầng
2.4.1. Giao thông
2.4.2. Cơ sơ y tế       
2.4.3. Cơ sở giáo dục - đào tạo
2.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội
2.5.1. Điểm mạnh    
2.5.2. Điểm yếu       
2.5.3. Cơ hội
2.5.4. Thách thức
2.6. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Dĩ An đến năm 2020
2.6.1. Định hướng quy hoạch các cơ sở giáo dục
2.6.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuậtđô thị Dĩ An          
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN      
3.1. Nước cấp từ sông
3.1.1. Trữ lượng nước sông Đồng Nai
3.1.2. Nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực sông Đồng Nai
3.1.3. Các vấn đề nổi cộm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tại lưu vực chảy qua tỉnh Bình Dương
3.1.4. Chất lượng nước thô sông Đồng Nai tại vị trí lấy mẫu nước cầu Hoá An (cung cấp cho nhà máy nước Dĩ An)           
3.1.5. Chất lượng nước tại bể chứa của Xí nghiệp cấp nước Dĩ An
3.1.6. Khả năng cung cấp, nhu cầu sử dụng nước hiện tại và khả năng cung cấp nước của sông Đồng Nai
3.2. Nước cấp từ nước ngầm          
3.2.1. Chất lượng nước ngầm
3.2.2. Trữ lượng khai thác tiềm năng thị xã Dĩ An
3.2.3. Hiện trạng khai thác nước dưới đất ở thị xã Dĩ An
3.2.4. Xu hướng biến đổi lưu lượng đếnnăm 2020
3.2.5. Đặc điểm các nguồn có khả gây ô nhiễm NDĐ tại thị xã Dĩ An
CHƯƠNG 4: DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢU PHÁP CÔNG NGHỆ  CẤP NƯỚC SẠCH CHO THỊ XÃ DĨ AN ĐẾN NĂM 2020
4.1. Tính toán công suất cấp nước
4.1.1. Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt
4.1.2. Lưu lượng nước dùng cho công cộng (tưới đường, tưới cây)
4.1.3. Lưu lượng nước dùng cho công nghiệp - dịch vụ
4.1.4. Lưu lượng nước dùng cho công nghiệp
4.1.5. Lưu lượng nước dùng cho bệnh viện
4.1.6. Lưu lượng nước dùng cho các trường học
4.1.7. Lưu lượng nước dùng cho trạm bơm cấp 1
4.2. Phân tích lựa chọn nguồn nước
4.2.1. Hiện trạng nguồn nước ngầm          
4.2.2. Hiện trạng nguồn nước mặt 
4.2.3. Lựa chọn nguồn nước          
4.3. Phân tích đề xuất công nghệ  
4.4. Tính toán các quy trình công nghệ
4.4.1. Các công trình chính
4.4.2. Các công trình phụ
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan