[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học Thơ Đường trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học Thơ Đường trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loại
MỤC LỤC
PHẦN MỞ DẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI
1.1. Cơ sở lý luận:
1.1.1. Lịch sử phát sinh và phát triển của thơ Đường
1.1.2. Đặc điểm nội dung
1.1.3. Đặc điểm hình thức
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Mục đích khảo sát
1.2.2. Nội dung khảo sát
1.2.3. Địa bàn, thời gian khảo sát
1.2.4. Phương pháp khảo sát
1.2.5. Kết quả khảo sát
CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC CÁC VĂN BẢN THƠ ĐƯỜNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 10
2.1. Bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” – Lý Bạch
2.1.1. Giá trị nội dung – nghệ thuật của bài thơ qua ý kiến của các nhà nghiên
cứu văn học:
2.1.2. Định hướng dạy học bài thơ theo hướng dẫn của Sách giáo viên
2.1.3. Định hướng dạy học bài thơ theo hướng dẫn của một số cuốn thiết kế
2.1.4. Định hướng dạy học do luận văn đề xuất
2.2. Bài thơ “Cảm xúc mùa thu” của Đỗ Phủ
2.2.1. Giá trị nội dung – nghệ thuật của bài thơ qua ý kiến của các nhà nghiên cứu văn học
2.2.2. Định hướng dạy học bài thơ theo hướng dẫn của sách giáo viên
2.2.3. Định hướng dạy học bài thơ theo hướng dẫn của một số cuốn sách thiết kế giảng dạy
2.2.3. Định hướng dạy học do luận văn đề xuất
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Thiết kế bài học
3.1.1. Bài “Hoàng Hạc lâu tiễn Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” của Lý Bạch
3.1.2. Bài “Cảm xúc mùa thu” của Đỗ Phủ
3.2. Tổ chức dạy thực nghiệm
3.2.1. Mục đích thực nghiệm
3.2.2. Địa bàn, thời gian thực nghiệm
3.2.3. Phương pháp thực nghiệm
3.2.4. Kết quả thực nghiệm
3.2.4. Đánh giá
PHẦN KẾT LUẬN

THƯ MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan