[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần và biện pháp kỹ thuật cho dòng, giống có triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần và biện pháp kỹ thuật cho dòng, giống có triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2.1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu gạo trên thế giới:
1.3.2. Các nghiên cứu về lúa thuần năng suất chất lượng.
1.3.3. Những nghiên cứu trong lĩnh vực chọn tạo giống.
1.3.4. Các kết quả nghiên cứu về phân bón cho lúa.
1.3.5. Các kết quả nghiên cứu về mật độ cho lúa.
1.4. Đối với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
1.5. Sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
2.1.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.2. Quy trình kỹ thuật làm mạ và thời vụ gieo trồng
2.4. Các chỉ tiêu theo dõi
2.4.1. Xác định thời gian gieo mạ đến cấy và từ cấy đến thu hoạch
2.4.2. Một số chỉ tiêu hình thái và nông sinh học:
2.4.3. Các chỉ tiêu về năng suất.
2.4.4. Các chỉ tiêu về sâu bệnh hại
2.4.5. Các chỉ tiêu về sinh lý liều lượng bón phân đạm.
2.4.6. Các chỉ tiêu theo dõi cho thí nghiệm nghiên cứu mật độ.
2.4.7. Phương pháp xử lý số liệu:
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Diễn biến thời tiết khí hậu năm 2010 và vụ xuân năm 2011 tại Phú Thọ
3.1.1. Nhiệt độ:
3.1.2 Lượng mưa.
3.1.3. Ẩm độ không khí.
3.1.4. Số giờ chiếu nắng.
3.2. Kết quả tuyển chọn các dòng giống lúa.
3.2.1.Thời gian sinh trưởng của các dòng, giống lúa thí nghiệm.
3.2.2. Đặc điểm thân, lá của các dòng, giống thí nghiệm.
3.2.3. Đặc điểm đẻ nhánh và kiểu đẻ nhánh của các dòng, giống lúa thí nghiệm.
3.2.4. Tình hình sâu, bệnh gây hại lúa
3.2.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất.
3.3. Kết quả nghiên cứu liều lượng bón phân đạm cho 2 giống lúa BT13 và TQ2T
3.3.1. Ảnh hưởng của Đạm đến thời gian của các giai đoạn sinh trưởng giống lúa BT13 và TQ2T
3.3.2. Ảnh hưởng của các liều lượng bón đạm đến thời gian sinh trưởng.
3.3.5. Ảnh hưởng của mức bón đạm đến hiệu suất bón đạm.
3.3.6. Ảnh hưởng của đạm đến năng suất lúa.
3.3.7. Ảnh hưởng của đạm đến các yếu tố cấu thành năng suất lúa
3.3.9. Hiệu quả kinh tế.
3.4. Kết quả nghiên cứu mật độ cấy cho 2 giống lúa BT13 và TQ2T.
3.4.1 .Ảnh hưởng của mật độ cấy đến chiều cao cây, số nhánh BT13 và TQ2T Ảnh hưởng của mật độ đến chiều cao của 2 giống thử nghiệm
3.4.2. Ảnh hưởng của mật độ cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất giống BT13 và TQ2T
3.4.3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của 2 giống lúa thử nghiệm ở các mật độ cấy khác nhau.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan