[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính chất đặc trưng của hàm tựa lồi Lipschitz địa phương

[/kythuat]
[tomtat]
Tính chất đặc trưng của hàm tựa lồi Lipschitz địa phương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC TRƯNG CỦA ÁNH XẠ K – TỰA LỒI VÔ HƯỚNG
1.1. Các khái niệm và kết quả bổ trợ
1.2. Đặc trưng của nha xạ tựa đơn điệu
1.3. Các ánh xạ đơn điệu và tựa đơn điệu
1.4. Đặc trưng của tựa lồi vô hướng và tính lồi của ánh xạ Lipschitz địa phương
Chương 2: ĐẶT TRƯNG CỦA TÍNH TỰA LỒI CHO HÀM LIPS – CHITZ ĐỊA PHƯƠNG VÉC TƠ
2.1. Các khái niệm và kết quả bổ trợ
2.2. Tính chất hình học của hàm tựa lồi
2.3. Đặc trưng của hàm tựa lồi dưới ngôn ngữ đạo hàm theo phương suy rộng
2.4. Đặc trưng của hàm tựa lồi dưới ngôn ngữ Jacobian suy rộng Clarke
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan