[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính tựa chuẩn tắc tính giả chuẩn tắc và quy tắc nhân tử Lagrange

[/kythuat]
[tomtat]
Tính tựa chuẩn tắc tính giả chuẩn tắc và quy tắc nhân tử Lagrange
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐIỀU KIỆN CẦN FRITZ JOHN
1.1. Kết quả bổ trợ
1.2. Điều kiện cần FRITZ JOHN
1.3. Nhân tử LAGRANGE có thông tin và nhân tử LAGRANGE mạnh
Chương 2: TÍNH TỰA CHUẨN TẮC, TÍNH GIẢI CHUẨN TẮT VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CHÍNH QUY
2.1. Tính tựa chuẩn tắt và tính giả chuẩn tắt
2.2. Điều kiện đủ cho tính giả chuẩn tắt
2.3. Điều kiện cần và đủ cho tính tựa chuẩn tắt
Chương 3: HÀM PHẠT CHÍNH XÁC
3.1. Tính giả chuẩn tắc và hàm phạt chính xác
3.2. Biểu diễn mở rộng của tập ràng buộc
3.3. Ví dụ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan