[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá quản lý rừng, chuỗi hành trình sản phẩm và lập kế hoạch quản lý rừng tiến tới chứng chỉ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá quản lý rừng, chuỗi hành trình sản phẩm và lập kế hoạch quản lý rừng tiến tới chứng chỉ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Ngòi Sảo tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Trên thế giới
1.1.1. Phát triển bền vững và quản lý rừng bền vững
1.1.1.1. Phát triển bền vững
1.1.1.2. Quản lý rừng bền vững
1.1.2. Chứng chỉ rừng và chuỗi hành trình sản phẩm
1.1.2.1. Tổ chức cấp chứng chỉ và chứng chỉ rừng
1.1.2.2. Chuỗi hành trình sản phẩm
1.1.3. Lập kế hoạch quản lý rừng
1.2. Ở việt nam
1.2.1. Phát triển bền vững và phương thức QLRBV ở Việt Nam
1.2.2. Tổ công tác quốc gia quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
1.2.3. Thực trạng công tác lập kế hoạch quản lý rừng ở Việt Nam
1.3. Thảo luận
Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu
2.1.1. Mục tiêu tổng quát
2.1.2. Mục tiêu cụ thể
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Đánh giá quản lý rừng
2.2.2. Đánh giá quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo hướng dẫn của Việt Nam
2.2.3. Đánh giá điều kiện cơ bản và lập kế hoạch QLR cho Công ty
2.2.3.1. Đánh giá các điều kiện cơ bản của Công ty: bao gồm
2.2.3.2. Lập kế hoạch quản lý rừng
2.2.4. Đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch quản lý rừng
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Quan điểm, phương pháp luận nghiên cứu
2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3.2.1. Đánh giá quản lý rừng
2.3.2.2. Đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm CoC
2.3.2.3. Lập kế hoạch quản lý rừng
2.3.3. Chỉnh lý, tổng hợp tài liệu
Chương 3. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGÒI SẢO
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích đất đai
3.1.2. Địa hình
3.1.3. Đặc điểm khí hậu thuỷ văn
3.1.4. Đất đai - Thổ nhưỡng
3.1.5. Rừng và Tài nguyên thiên nhiên khác
3.1.5.1. Tài nguyên rừng
3.1.5.2. Tài nguyên Đa dạng sinh học và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao
3.1.5.3. Các loại tài nguyên thiên nhiên khác và tiềm năng khai thác dịch vụ, môi trường
3.2. Điều kiện kinh tế-xã hội
3.2.1. Về kinh tế
3.2.2. Đặc điểm xã hội, dân trí
3.2.2.1. Cơ cấu dân số, dân tộc và lao động
3.2.2.2. Dân trí, văn hoá, giáo dục và y tế
3.2.3. Kết cấu hạ tầng, mạng lưới đường xá, bến bãi, cơ sở công nghiệp, chế biến
3.2.4. Đánh giá chung
3.3. Tình hình quản lý và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp
3.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
3.3.2. Đánh giá tình hình quản lý rừng trong 5 năm qua
3.3.2.1. Công tác quản lý rừng và tổ chức quản lý
3.3.2.2. Về kỹ thuật và công nghệ áp dụng
3.3.2.3. Về sử dụng đất, hạ tầng, vốn, trang thiết bị khai thác, vận chuyển, chế biến
3.3.2.4. Về kết quả sản xuất kinh doanh
3.3.2.5. Về tác động xã hội
3.3.2.6. Về tác động môi trường
Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đánh giá quản lý rừng bền vững
4.1.1. Kết quả đánh giá quản lý rừng bền vững
4.1.2. Tổng hợp các lỗi không tuân thủ và giải pháp khắc phục
4.2. Đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)
4.2.1. Kết quả đánh giá
4.2.2. Tổng hợp các khiếm khuyết trong quản lý chuỗi hành trình sản phẩm và giải pháp khắc phục
4.3. Lập kế hoạch quản lý rừng
4.3.1. Những căn cứ lập KHQLR
4.3.2. Mục tiêu
4.3.2.1. Mục tiêu tổng quát
4.3.2.2. Mục tiêu cụ thể
4.3.3. Bố trí sử dụng đất đai
4.3.3.1. Phân chia đất đai theo mục đích sử dụng
4.3.3.2. Chu chuyển sử dụng đất
4.3.3.3. Phân chia đất lâm nghiệp theo chức năng
4.3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
4.3.4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh rừng trồng Keo cung cấp nguyên liệu giấy
4.3.4.2. Kế hoạch khoanh nuôi bảo vệ rừng khép tán
4.3.4.3. Kế hoạch bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
4.3.4.4. Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng.
4.3.4.5. Kế hoạch nhân lực và đào tạo
4.3.4.6. Kế hoạch giảm thiểu tác động môi trường
4.3.4.7. Kế hoạch giảm thiểu tác động xã hội
4.3.5. Kế hoạch giám sát
4.3.5.1. Giám sát các khu vực loại trừ
4.3.5.2.Giám sát năng suất, sản lượng rừng
4.3.5.3. Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, quyền lợi và nghĩa vụ cán bộ công nhân viên
4.3.5.4. Kế hoạch giám sát tác động môi trường
4.3.5.5. Kế hoạch giám sát tác động xã hội
4.3.6. Kế hoạch đánh giá
4.3.6.1. Đánh giá hàng năm
4.3.6.2. Đánh giá giữa chu kỳ
4.3.6.3. Đánh giá cuối chu kỳ
4.3.7. Ước tính vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư
4.3.7.1. Vốn đầu tư
4.3.7.2. Hiệu quả đầu tư
Chương 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan