[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá vai trò của rừng trong cảnh quan, dịch vụ môi trường tại khu vực rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá vai trò của rừng trong cảnh quan, dịch vụ môi trường tại khu vực rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.1.1. Cảnh quan, cảnh quan NLKH
1.1.2. Vai trò của rừng trong tích lũy các bon và môi trường nước
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.2.1. Cảnh quan, cảnh quan NLKH
1.3.1. Điều kiện tự nhiên
1.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội khu vực rừng phòng hộ Hồ Núi cốc
1.3.3. Nhận xét đánh giá chung về điều kiện khu vực nghiên cứu
Chương 2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.5.2. Xử lý, phân tích thông tin
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá vai trò của rừng trong cảnh quan và cảnh quan NLKH khu vực Hồ Núi Cốc.
3.1.1. Vai trò của rừng trong cảnh quan
3.1.2. Vai trò của rừng trong cảnh quan NLKH khu vực Hồ Núi Cốc
3.2. Xác định lượng carbon tích lũy trong các trạng thái rừng và vai trò của rừng trong điều tiết nguồn nước
3.2.1. Xác định lượng carbon tích lũy trong các trạng thái rừng
3.2.2. Vai trò của rừng trong điều tiết nguồn nước.
3.3. Đánh giá tiềm năng chi trả dịch vụ môi trường từ rừng trong khu vực Hồ Núi cốc.
3.3.1. Giá trị thương mại từ tích luỹ các bon
3.3.2. Giá trị thương mại từ môi trường nước
3.4. Đề xuất các giải pháp cho phát triển tài nguyên rừng và khả năng chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực Hồ Núi Cốc.
KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan