[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học các bài lý thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong chương trình Ngữ Văn THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học các bài lý thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trong chương trình Ngữ Văn THPT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THPT
1.1. GIAO TIẾP VÀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ
1.1.1 Khái niệm về giao tiếp và hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
1.1.2. Các chức năng của giao tiếp
1.1.3. Các nhân tố của hoạt động giao tiếp
1.1.4. Các mặt (quá trình) của hoạt động giao tiếp
1.1.5. Các dạng của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
1.2. DẠY HỌC TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
1.2.1. Quan niệm về dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp
1.2.2. Sự thể hiện của quan điểm giao tiếp trong dạy học tiếng Việt
1.3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ Ở TRƯỜNG THPT
1.3.1. Khảo sát thực trạng dạy học các bài lí thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Chương 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
2.1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
2.1.1.Mục tiêu về tri thức
2.1.2. Mục tiêu về kĩ năng
2.1.3. Mục tiêu về thái độ
2.2. NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
2.2.1. Quan điểm giao tiếp với việc lựa chọn các tri thức lí thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
2.2.2. Quan điểm giao tiếp với việc xác định các kĩ năng sử dụng tiếng Việt cần rèn luyện cho học sinh
2.3. XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC BÀI LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
2.3.1. Định hướng chung về dạy học các bài lí thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ theo hướng giao tiếp
2.3.2. Lựa chọn các phương pháp dạy học
2.3.3. Lựa chọn các hình thức dạy học
2.4. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
2.4.1. Quan điểm kiểm tra đánh giá mới
2.4.2. Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học các bài lí thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ theo quan điểm giao tiếp
2.4.3. Hình thức kiểm tra, đánh giá
2.4.4. Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN THỰC NGHIỆM
3.3. THIẾT KẾ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
3.3.1. Thiết kế giáo án thực nghiệm bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
3.3.2. Thiết kế giáo án thực nghiệm bài Ngữ cảnh
3.4. TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM
3.4.1. Nội dung thực nghiệm
3.4.2. Cách thức tiến hành thực nghiệm
3.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.5.1. Kết quả thực nghiệm
3.5.2. Những nhận xét, đánh giá bước đầu

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan