[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề tài lịch sử và cách mạng trong kịch của Nguyễn Huy Tưởng

[/kythuat]
[tomtat]
Đề tài lịch sử và cách mạng trong kịch của Nguyễn Huy Tưởng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
1.1.Những quan niệm khác nhau về đề tài lịch sử. .
1.2. Đề tài lịch sử trong văn học Việt Nam.
1.3. Đề tài lịch sử trong văn học thế giới
1.4. Đề tài lịch sử trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng.
Chương 2. CẢM HỨNG LỊCH SỬ VÀ CÁCH MẠNG TRONG KỊCH CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG
2.1. Cảm hứng lịch sử qua Vũ Như Tô.
2.2. Bắc Sơn - Những dấu ấn về lịch sử thời kì trước cách mạng.
2.3. Những người ở lại và cảm hứng về lịch sử cách mạng hiện đại.
Chương 3. ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT KỊCH VỀ ĐỀ TÀI LỊCH SỬ VÀ CÁCH MẠNG CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG
3.1. Nghệ thuật khai thác xung đột lịch sử.
3.2. Nghệ thuật xây dựng tính cách.
3.3. Nghệ thuật tổ chức hành động kịch.
3.4. Nghệ thuật xây dựng ngôn ngữ kịch.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan