[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở lý luận của phát triển nông nghiệp và đô thị hoá
1.1.1 Khái niệm, vai trò, đặc điểm của nông nghiệp.
1.1.2 Khái niệm, vai trò, chức năng và phân loại đô thị
1.1.3 Đô thị hoá
1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình đô thị hoá.
1.1.5 Các hình thức của đô thị hoá
1.1.6 Tính tất yếu của đô thị hoá
1.1.7 Quan điểm của đô thị hoá
1.1.8 Tác động của ĐTH
1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Quá trình đô thị hóa trên thế giới
1.2.2 Thực tiễn quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Các câu hỏi nghiên cứu
1.3.2 Cơ sở phương pháp luận
1.3.3 Phương pháp nghiên cứu
1.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá quá trình đô thị hóa
1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN
2.1. Khái quát đặc điểm, địa bàn nghiên cứu
2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Kạn
2.1.2 Điều kiện tự nhiên thị xã Bắc Kạn
2.2 Điều kiện kinh tế xã hội
2.2.1 Tăng trưởng kinh tế
2.2.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.2.3 Thực trạng các ngành kinh tế thị xã Bắc Kạn
2.2.3.1. Thực trạng phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng cơ bản
2.2.3.2. Tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
2.2.3.3 Thực trạng ngành dịch vụ
2.2.3.4 Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
2.2.4 Tình hình sử dụng đất
2.2.6 Thực trạng mức sống dân cư
2.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến phát triển nông nghiệp thị xã Bắc Kạn
2.3.1 Mô tả về thời gian, không gian của quá trình ĐTH
2.3.2 Tốc độ ĐTH của thị xã Bắc Kạn
2.4 Ảnh hưởng của quá trình ĐTH hoá đến NN thị xã Bắc Kạn
2.4.1 Quá trình đô thị hoá ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất nông nghiệp
2.4.2 Ảnh hưởng của ĐTH đến cơ cấu vùng sản xuất nông nghiệp.
2.4.3 Ảnh hưởng của ĐTH đến các yếu tố đầu vào chủ yếu của SXNN.
2.4.3.1 Ảnh hưởng đến đất nông nghiệp
2.4.3.2 Ảnh hưởng của quá trình ĐTH đến lao động trong nông nghiệp.
2.4.3.3 Tác động của quá trình ĐTH đến trình độ KHCN trong NN.
2.4.3.4 Quá trình ĐTH ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
2.5 Một số chỉ tiêu phản ánh trình độ và kết quả sản xuất nông nghiệp
2.5.1 Vốn đầu tư
2.5.2 Giá trị sản xuất nông nghiệp.
2.6 Đánh giá chung.
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ ĐỐI VỚI THỊ XÃ BẮC KẠN
3.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu
3.2 Dự báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn
3.2.1 Dự báo một số chỉ tiêu phát triển KT XH đến năm 2015.
3.2.2 Dự báo tình hình phát triển NN thị xã Bắc Kạn đến năm 2015
3.3 Phương hướng phát triển ngành nông nghiệp thị xã Bắc Kạn trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020
3.4 Quan điểm phát triển của nông nghiệp thị xã.
3.4.1 Phát triển nông nghiệp gắn với chiến lược phát triển KT XH tỉnh.
3.4.2 Phát triển NN gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái.
3.4.3 Phát triển nông nghiệp phải thích ứng với quá trình ĐTH.
3.5 Mục tiêu của quá trình đô thị hóa
3.6 Phương hướng giải quyết những ảnh hưởng của ĐTH đến phát triển nông nghiệp thị xã Bắc Kạn.
3.7 Giải pháp Phát triển nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá
3.7.1 Nhóm giải pháp ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có tổ chức:
3.7.2 Nhóm giải pháp ưu tiên phát triển nông thôn.
3.7.3 Nhóm giải pháp đối với người dân nông thôn.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan