[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên
MỤC LỤC
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Khái niệm kỹ năng
1.2.2. Khái niệm tư vấn
1.2.3. Hình thành kỹ năng tư vấn
1.3. Những vấn đề cơ bản về hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN
1.3.1. Đặc điểm tâm lý của sinh viên Sư phạm
1.3.2. Mục đích của hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
1.3.3. Nội dung, nguyên tắc hình thành các kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
1.3.3.1. Các kỹ năng tư vấn cơ bản cần hình thành cho sinh viên
1.3.3.2. Nội dung tư vấn cần trang bị cho cho sinh viên trường ĐHSP
1.3.3.3. Nguyên tắc hình thành các kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
1.3.4. Các phương pháp và hình thức hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
1.3.4.1. Phương pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
1.3.4.2. Hình thức hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP - ĐHTN
2.1. Một vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN
2.2.1. Nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên về hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
2.2.2. Thực trạng nội dung hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên trường ĐHSP- ĐHTN
2.2.2.1. Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên qua thông hoạt động dạy học
2.2.2.2 Thực trạng hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.2.3. Thực trạng kỹ năng tư vấn của sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN
2.2.4. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của thực trạng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP - ĐHTN
3.1. Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích trong quá trình hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của giảng viên với việc phát huy tính tự giác, tính tích cực, tính chủ động, độc lập sáng tạo của sinh viên trong quá trình hình thành kỹ năng tư vấn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên với thực tiễn giáo dục phổ thông, với gia đình và xã hội
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung với tính vừa sức riêng trong quá trình hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
3.2. Các biện pháp hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và sinh viên về tầm quan trọng của kỹ năng tư vấn trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh
3.2.2. Tạo môi trường tư vấn, hỗ trợ thuận lợi giúp sinh viên trải nghiệm hình thành kỹ năng tư vấn
3.2.3. Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học các môn học chiếm ưu thế
3.2.4. Hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên thông qua hoạt động GDNGLL
3.2.5. Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện việc hình thành kỹ năng tư vấn cho sinh viên
3.2.6. Phối kết hợp giữa giảng dạy các môn NV và rèn luyện NVSPTX nhằm nâng cao hiệu quả của việc hình thành kỹ năng tư vấn
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm:
3.3.2. Phạm vi và nội dung khảo nghiệm:
3.3.3. Phương pháp khảo nghiệm
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm
3.3.4.1. Về sự cần thiết của các biện pháp
3.3.4.2. Về tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan