[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát trường nhiệt độ phát triển trong dao PCBN khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng phương pháp thực nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát trường nhiệt độ phát triển trong dao PCBN khi tiện thép hợp kim qua tôi bằng phương pháp thực nghiệm
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương 1. CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI
1.1. Qúa trình cắt và tạo phoi
1.2. Lực cắt khi tiện và các thành phần lực cắt
1.3. Nhiệt cắt
1.3.1. Khái niệm chung
1.3.2. Các nguồn nhiệt trong cắt kim loại
1.3.2.1. Nhiệt sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất
1.3.2.2. Nhiệt sinh trên mặt trước (QAC)
1.3.2.3. Nhiệt sinh trên mặt tiếp xúc giữa mặt sau và bề mặt gia công (QAD)
1.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến quá trình cắt
1.3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến độ chính xác gia công
1.3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến chất lượng bề mặt gia công
1.3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến khả năng làm việc của dao
1.3.4. Các phương pháp xác định nhiệt cắt
1.3.4.1. Xác định nhiệt cắt bằng phương pháp đo
1.3.4.2. Xác định nhiệt cắt bằng phương pháp tính toán
1.3.5. Trường nhiệt độ trong dụng cụ cắt
1.3.5.1. Phương pháp thực nghiệm xác định trường nhiệt độ
1.3.5.2. Phương pháp lý thuyết xác định trường nhiệt độ
1.3.5.3. Đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ trong dụng cụ
Chương 2. KHẢO SÁT TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ PHẦN MỀM ANSYS
2.1. Phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.1. Khái niệm chung về phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.2. Trình tự giải bài toán sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.3. Phạm vi ứng dụng của phương pháp phần tử hữu hạn
2.2. Phần tử tam giác cho bài toán truyền nhiệt hai chiều
2.3. Mô hình tính nhiệt sinh ra khi tiện cứng
2.3.1. Tính nhiệt sinh ra trong vùng biến dạng thứ nhất
2.3.2. Tính nhiệt sinh ra trên vùng mặt trước
2.3.3. Tính nhiệt trong vùng ma sát trượt giữa mặt sau của dụng cụ và bề mặt gia công
2.4. Phương trình truyền nhiệt trong dụng cụ cắt
2.4.1. Phương trình truyền nhiệt
2.4.2. Thành lập phương trình truyền nhiệt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
2.5. Phần mềm ANSYS
2.5.1. Giới thiệu chung
2.5.2. Các mô đun chính của ANSYS
2.5.3. Sơ đồ khối giải bài toán kỹ thuật bằng phần mềm ANSYS
Chương 3: KHẢO SÁT TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ PHÁT TRIỂN TRONG DAO PCBN KHI TIỆN THÉP HỢP KIM QUA TÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
3.1. Thí nghiệm
3.1.1. Yêu cầu với hệ thống thí nghiệm
3.1.2. Mô hình thí nghiệm
3.1.3. Thiết bị thí nghiệm
3.1.3.1. Máy
3.1.3.2. Dao
3.1.3.3. Phôi
3.1.3.4. Thiết bị đo
3.1.4. Chế độ cắt thí nghiệm
3.1.5. Thí nghiệm đo nhiệt cắt
3.1.6. Xác định góc tạo phoi (góc cắt) Ф
3.2. Xác định trường nhiệt độ và vẽ Profile nhiệt độ
3.2.1. Tiến hành mô phỏng bằng phần mềm ANSYS
3.2.2. Sơ đồ chia lưới
3.2.3. Xác định trường nhiệt độ và vẽ Profiles nhiệt độ
3.3. Phân tích kết quả
Chương 4: KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan