[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm quản lý tốt nguồn nhân lực trong khu công nghiệp Tân Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm quản lý tốt nguồn nhân lực trong khu công nghiệp Tân Hương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
1.1 Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
1.1.1 Nguồn nhân lực
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực
1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực
1.1.3.1 Một số khái niệm liên quan
1.1.3.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực
1.1.4 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4.1 Thu hút nguồn nhân lực
1.1.4.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.4.3 Duy trì nguồn nhân lực
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
1.2.1 Nhân tố về con người
1.2.2 Nhân tố về quản lý
1.3 Tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển nguồn nhân lực
1.4 Khu công nghiệp và vai trò đối với phát triển kinh tế xã hội
1.4.1  Khu công nghiệp và sự cần thiết phải xây dựng và phát triển KCN
1.4.1.1 Khái niệm
1.4.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển KCN
1.4.2 Vai trò của Khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.4.2.1 Khu công nghiệp là công cụ thu hút vốn đầu tư
1.4.2.2 Khu công nghiệp góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế           
1.4.2.3 Khu công nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ
1.4.2.4 Khu công nghiệp là đầu mối tạo việc làm và đào tạo nguồn nhân lực
1.4.2.5 Khu công nghiệp góp phần phân công lại lao động ở trình độ cao hơn
1.5 Kinh nghiệm của một số nước và một số địa phương trong nước về phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
1.5.1 Kinh nghiệm của Malaysia
1.5.2 Kinh nghiệm xây dựng không thành công KCX Bataan ở Philippine
1.5.3 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp từ một số địa phương khác
1.5.3.1 Thành phố Hồ Chí Minh
1.5.3.2  Bình Dương
1.5.4 Những bài học kinh nghiệm
TÓM TẮT CHƯƠNG I        
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở  KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG
2.1 Tổng quan khu công nghiệp Tân Hương tỉnh Tiền Giang
2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang và của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương tỉnh Tiền Giang
2.2.1 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang
2.2.1.1 Qui mô và tốc độ tăng dân số tỉnh Tiền Giang
2.2.1.2 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tiền Giang  
2.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương
2.2.2.1 Đánh giá nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Tân Hương
2.2.2.2 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp ở KCN  Tân Hương
2.2.2.3 Đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động
2.2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
2.2.3. Đánh giá các yếu tố tác động đến người lao động nhằm thu hút, phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương
2.2.3.1 Ý kiến đánh giá của người lao động về mức độ quan tâm của các doanh nghiệp đến vấn đề chỗ ở, đi lại của công nhân
2.2.3.2 Về đời sống văn hóa tinh thần của người lao động
2.3.3.3 Về chính sách sử dụng và đãi ngộ người lao động
2.3.Đánh giá các cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho KCN
2.3.1 Hiện trạng hệ thống đào tạo
2.3.2 Kết quả đào tạo
2.3.3 Nhận xét chung về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực
2.4 Đánh giá chung kết quả phát triển NNL của các DN trong KCN Tân Hương
2.4.1 Những kết quả đạt được trong việc phát triển nguồn nhân lực
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân  trong việc phát triển NNL của các DN trong KCN 
2.4.2.1 Hạn chế
2.4.2.2 Nguyên nhân
2.4.3. Đánh giá những nhân tố tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực
2.4.3.1 Những nhân tố bên ngoài
2.5.3.2 Những nhân tố bên trong
TÓM KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG3: HOẠCH ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP Ở  KCN TÂN HƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG
3.1 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về phát triển nguồn nhân lực trong KCN Tân Hương (mô hình SWOT)
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Điểm yếu        
3.1.3 Cơ hội  
3.1.4 Thách thức      
3.2 Hoạch định và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương tỉnh Tiền Giang
3.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
3.2.2 Mục tiêu phát triển nhân lực
3.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương
3.3.1 Nhóm giải pháp về tuyển dụng lao động
3.3.2 Nhóm giải pháp về đào tạo lao động
3.3.3 Nhóm giải pháp về chính sách đối với người lao động
TÓM KẾT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan