[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế biến và sử dụng bột ngọn, lá lạc cho gà công nghiệp nuôi tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế biến và sử dụng bột ngọn, lá lạc cho gà công nghiệp nuôi tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đặc điểm sinh lý tiêu hoá ở gia cầm
1.1.2. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản của gia cầm
1.1.3. Vài nét về giống gà Lương Phượng
1.1.4. Vài nét về giống gà Ross 308
1.1.5. Một số đặc điểm sinh vật học của cây lạc
1.1.6. Cơ sở để đánh giá chất lượng thức ăn thực vật
1.1.7. Bột cỏ - bột lá là một nguồn thức ăn cho vật nuôi
1.1.8. Các hạn chế của bột lá, bột cỏ đối với vật nuôi
1.1.9. Sử dụng thân lá lạc trong chăn nuôi
1.1.10. β – caroten và xantophin trong thức ăn thực vật
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định năng suất, sản lượng ngọn, lá lạc; thành phần hoá học, vitamin và giá trị dinh dưỡng của bột ngọn, lá lạc bằng các phương pháp phơi, sấy khác nhau
3.1.1. Xác định năng suất và sản lượng ngọn, lá lạc khi thu hoạch củ
3.1.2. Phương pháp chế biến ngọn, lá lạc
3.1.3. Kết quả phân tích thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của ngọn, lá lạc
3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột ngọn, lá lạc khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà thương phẩm Ross 308
3.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
3.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà thịt
3.2.3. Khả năng chuyển hoá thức ăn của gà thí nghiệm
3.2.6. Chi phí thức ăn cho gà thí nghiệm
3.3. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bột ngọn, lá lạc khác nhau trong khẩu phần đến tỷ lệ đẻ và chất lượng trứng của gà sinh sản Lương Phượng
3.3.1. Khối lượng gà trước và sau khi kết thúc thí nghiệm
3.3.2. Năng suất trứng
3.3.3. Năng suất trứng giống và tỷ lệ trứng giống
3.3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột ngọn, lá lạc trong khẩu phần đến khối lượng trứng của gà thí nghiệm
3.3.5. Ảnh hưởng của tỷ lệ bột ngọn, lá lạc trong khẩu phần đến chất lượng trứng
3.3.6. Tỷ lệ ấp nở
3.3.7. Tiêu tốn thức ăn cho sản lượng trứng và trứng giống
3.3.8. Chi phí thức ăn cho sản lượng trứng và trứng giống
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan