[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý rừng cộng đồng tại xã Tú Nang huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý rừng cộng đồng tại xã Tú Nang huyện Yên Châu tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Lịch sử nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Nghiên cứu tại khu vực
1.2.1. Các phương pháp luận
1.2.2. Kết quả nghiên cứu
1.3. Bài học kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng của một số địa phương
CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phạm vi nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu
2.5.2. Phương pháp thu thập tài liệu có sẵn
2.5.3. Sử dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia
2.5.4. Thảo luận nhóm
2.5.5. Phân tích kết quả
CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về huyện Yên Châu
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình
3.1.1.3. Khí hậu thuỷ văn
3.1.2. Kinh tế xã hội
3.1.2.1. Đặc điểm dân cư, dân tộc, học vấn
3.1.2.2. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, thu nhập của nông hộ
3.1.2.3. Hạ tầng cơ sở
3.1.2.4. Văn hoá xã hội
3.2. Đặc điểm tình hình cơ bản của xã Tú Nang
3.2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội
3.2.2. Hạ tầng cơ sở
3.2.3. Y tế - Văn hoá - Giáo dục
3.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Cơ sở luật pháp, chính sách cho quản lý rừng cộng đồng
4.1.1. Chính sách của Trung ương
4.1.2. Chính sách của địa phương
4.2. Vai trò của cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp
4.2.1. Một số khái niệm
4.2.1.1. Cộng đồng
4.2.1.2. Lâm nghiệp cộng đồng
4.2.1.3. Quản lý rừng
4.2.1.4. Quản lý rừng dựa vào cộng đồng
4.2.1.5. Quản lý rừng cộng đồng
4.2.2. Quan điểm về quản lý rừng cộng đồng
4.2.3. Vai trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng
4.2.3.1. Các hình thức tham gia của người dân trong quản lý rừng cộng đồng
4.2.3.2. Thực tiễn tham gia của cộng đồng tại khu vực nghiên cứu
4.3. Kết quả về phân tích đánh giá thực trạng QLRCĐ tại xã Tú Nang
4.3.1. Cơ sở và các bước hình thành QLRCĐ
4.3.2. Kết quả hình thành và QLRCĐ
4.3.2.1. Quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng
4.3.2.2. Lập kế hoạch quản lý rừng 5 năm và hàng năm
4.3.2.3. Quy ước quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng
4.3.2.4. Tổ chức thực hiện Quản lý rừng cộng đồng
4.3.2.5. Giám sát và đánh giá
4.3.3. Hiệu quả quản lý rừng cộng đồng
4.3.3.1. Hiệu quả về mặt môi trường
4.3.3.2. Hiệu quả về mặt kinh tế
4.3.3.3. Hiệu quả về mặt xã hội
4.4. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và quản lý rừng cộng đồng
4.4.1. Các bước hình thành và QLRCĐ
4.4.2. Giải pháp về kỹ thuật
4.4.3. Giải pháp về tổ chức quản lý
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan