[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đợt bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị đợt bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.1.1. Định nghĩa về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.1.2. Dịch tễ học Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.1.3. Yếu tố nguy cơ
1.1.4. Cơ chế bệnh sinh
1.1.5. Sinh lý bệnh
1.2.1. Triệu chứng toàn thân
1.2.2. Triệu chứng cơ năng
1.2.3. Triệu chứng thực thể
1.2.4. Các thể lâm sàng
1.2.5. Phân loại giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.2.6. Chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.3. Đợt bùng phát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
1.3.1. Định nghĩa đợt bùng phát
1.3.2. Nguyên nhân đợt bùng phát của BPTNMT
1.3.3. Triệu chứng lâm sàng của đợt bùng phát
1.3.4. Triệu chứng cận lâm sàng của đợt bùng phát
1.4. Điều trị đợt bùng phát BPTNMT
1.4.1. Nguyên tắc điều trị đợt bùng phát BPTNMT
1.4.2. Điều trị cụ thể
1.5. Đánh giá chất lượng cuộc sống – sức khỏe bằng thang điểm CAT
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu
2.3.3. Phương pháp chọn mẫu
2.3.4. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Phương tiện nghiên cứu
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
2.7. Xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đợt bùng phát BPTNMT
3.2.1. Đặc điểm lâm sàng
3.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng
3.3. Đánh giá kết quả điều trị đợt bùng phát BPTNMT
3.3.1. Thay đổi các triệu chứng lâm sàng sau điều trị
3.3.2. Thay đổi các triệu chứng cận lâm sàng sau điều trị
3.3.3. Kết quả điều trị và ngày điều trị trung bình
3.3.4. Đánh giá CLCS – SK bệnh nhân bằng thang điểm CAT
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi và giới tính
4.1.2. Tiền sử bệnh
4.1.3. Số đợt bùng phát trong năm của bệnh nhân nghiên cứu
4.1.4. Thời gian mắc bệnh của bệnh nhân nghiên cứu
4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ĐBP BPTNMT
4.2.1. Đặc điểm lâm sàng
4.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng
4.3. Đánh giá kết quả điều trị đợt bùng phát BPTNMT
4.3.1. Kết quả thay đổi triệu chứng lâm sàng sau điều trị
4.3.2. Kết quả thay đổi triệu chứng cận lâm sàng sau điều trị
4.3.3. Kết quả điều trị và ngày điều trị trung bình
4.3.4. Đánh giá CLCS - SK của bệnh nhân bằng thang điểm CAT
KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan