[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với giống bưởi diễn trồng tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đối với giống bưởi diễn trồng tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục đích
1.2.2. Yêu cầu
1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
1.4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN LOẠI CỦA CÂY BƯỞI
2.1.1. Nguồn gốc
2.1.2. Phân loại
2.2. MỘT SỐ GIỐNG BƯỞI CHỦ YẾU TRÊN THẾ GIỚI
2.3. MỘT SỐ GIỐNG BƯỞI CHỦ YẾU TRỒNG Ở VIỆT NAM
2.3.1. Bưởi Phúc Trạch
2.3.2. Bưởi Đoan Hùng
2.3.3. Bưởi Diễn
2.3.4. Bưởi Đỏ (Bưởi Đào)
2.3.5. Bưởi Thanh Trà
2.3.6. Bưởi Biên Hoà
2.3.7. Bưởi Năm Roi
2.3.8. Bưởi Da Xanh
2.3.9. Bưởi đường Lá Cam
2.3.10. Bưởi đường Hương Sơn
2.4. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BƯỞI TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC.
2.4.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bưởi trên thế giới
2.5. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY BƯỞI
2.5.1. Đặc điểm sinh trưởng thân, cành
2.5.2. Đặc tính sinh lý ra hoa đậu quả
2.5.2.1. Thụ phấn và thụ tinh
2.5.2.2. Quả và tập tính đậu quả
2.6. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA CÂY BƯỞI
2.6.1. Nhiệt độ
2.6.2. Đất
2.6.3. Ánh sáng
2.6.4. Gió
2.6.5. Ẩm độ và lượng mưa
2.7. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN BÓN LÁ VÀ SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG CHO CÂY BƯỞI
2.7.1. Những nghiên cứu về sử dụng phân bón lá trên cây bưởi
2.7.2. Những nghiên cứu về sử dụng chất kích thích sinh trưởng trên cây bưởi
CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
3.1.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
3.1.3. Vật liệu nghiên cứu
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.2.1. Điều tra hiện trạng sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.2.2. Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông sinh học của bưởi Diễn trong điều kiện tự nhiên của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
3.2.3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số phân bón lá và chất điều tiết sinh trưởng (α-NAA, GA3) đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1. Điều tra, đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả và cây bưởi tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.3.2. Theo dõi sự phát sinh, phát triển các đợt lộc và đặc điểm ra hoa đậu quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.3.3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số phân bón lá đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.3.4. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của GA3 đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.3.5. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của α-NAA đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
3.4. CÁC CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI
3.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN HIỆP HÕA, TỈNH BẮC GIANG
4.1.1. Tình hình sản xuất cây ăn quả của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.1.1.1. Tình hình sản xuất chung
4.1.1.2. Tình hình sản xuất bưởi tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.1.1.3. Kỹ thuật chăm sóc bưởi tại các hộ gia đình ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bưởi tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.2. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA BƯỞI DIỄN TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN HIỆP HÕA, TỈNH BẮC GIANG
4.2.1. Đặc điểm hình thái của cây bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.2.2. Đặc điểm hình thái lá của cây bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.2.3. Thời gian xuất hiện của các đợt lộc trong điều kiện tự nhiên của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4.2.4. Khả năng sinh trưởng của các đợt lộc trong điều kiện tự nhiên của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4.2.5. Thời gian ra hoa và tỷ lệ đậu quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ PHÂN BÓN LÁ VÀ CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG (α-NAA, GA3) ĐẾN QUÁ TRÌNH GIỮ HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA BƯỞI DIỄN TRỒNG TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG
4.3.1. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số phân bón lá đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.1.1. Ảnh hưởng của phân bón lá đến quá trình giữ hoa, đậu quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.1.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động thái rụng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.1.3. Ảnh hưởng của phân bón lá đến khả năng tăng trưởng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.1.4. Ảnh hưởng của phân bón lá đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.1.5. Ảnh hưởng của phân bón lá đến một số chỉ tiêu về đặc điểm quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.2. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của GA3 đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.2.1. Ảnh hưởng của GA3 đến quá trình giữ hoa, đậu quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.2.2. Ảnh hưởng của GA3 đến động thái rụng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.2.3. Ảnh hưởng của GA3 đến sự tăng trưởng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.2.4. Ảnh hưởng của GA3 đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của -NAA đến quá trình giữ hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3.1. Ảnh hưởng của -NAA đến quá trình giữ hoa, đậu quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3.2. Ảnh hưởng của -NAA đến động thái rụng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3.3. Ảnh hưởng của -NAA đến sự tăng trưởng quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3.4. Ảnh hưởng của -NAA đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
4.3.3.5. Ảnh hưởng của -NAA đến một số chỉ tiêu về đặc điểm quả của bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan