[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (Backstepping)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến cuốn chiếu (Backstepping)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN VÀ ÁP DỤNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU (ĐCĐBKTVC)
1.1. Tổng quan về hệ thống điều khiển phi tuyến
1.1.1. Phương pháp điều khiển phân tích mặt phẳng pha
1.1.2. Kỹ thuật Gain scheduling
1.1.3. phương pháp tuyến tính hóa trong lân cận điểm làm việc
1.1.4. Điều khiển tuyến tính hình thức
1.1.5. Điều khiển bù phi tuyến
1.1.6. Nguyên lý điều khiển tựa theo thụ động (PBC)
1.1.7. Phương pháp Backstepping
1.2. Mô hình hệ thống của động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu
1.2.1. Tổng quan về động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu
1.2.2. Xây dựng cấu trúc bộ điều khiển
1.2.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ
Chương 2: XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
2.1. Khái quát về ngành sản xuất xi măng lò đứng
2.1.1 Sơ lược về ngành sản xuất xi măng
2.1.1.1 Sản xuất theo công nghệ lò đứng thủ công
2.1.1.2 Sản xuất theo công nghệ lò đứng cơ giới hóa
2.1.1.3 Các phương án lò quay
2.1.2 Nguyên liệu và nhiên liệu để sản xuất xi măng
2.1.2.1. Nguyên liệu để sản xuất xi măng
2.1.2.2. Nhiên liệu để sản xuất xi măng
2.2 Công nghệ sản xuất xi măng lò đứng cơ giới hóa
2.2.1 Chế tạo phối liệu
2.2.1.1 Chế biến sơ bộ và đồng nhất nguyên liệu
2.2.1.2 Cân định lượng
2.2.1.3 Nghiền bi
2.2.1.4 Trộn ẩm và vê viên
2.2.2 Nung clinker
2.2.3 Nghiền xi măng
2.3 Tìm hiểu công nghệ hệ thống cân băng định lượng được dùng trong nhà máy xi măng
2.3.1 Hệ thống cân băng định lượng
2.3.2 Sơ đồ nguyên lý kết cấu băng tải cân băng
2.3.3 Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống cân băng định lượng
2.4 Xây dựng cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng dùng ĐCĐB KTVC với bộ điều khiển phi tuyến
2.4.1 Sơ đồ khối và nguyên lí điều khiển
2.4.2 Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng dùng động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu với bộ điều khiển phi tuyến.
CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN BACKSTEPPING CHO HỆ THỐNG
3.1. Điều khiển Backstepping đối với động cơ ĐB KTVC
3.1.1 Cấu trúc điều khiển
3.1.2 Xây dựng cấu trúc bộ điều khiển
3.1.2.1 Phát biểu bài toán
3.1.2.2 Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng
3.2 Thiết kế bộ điều khiển Backstepping trên hệ tọa độ từ thông roto
3.2.1 Thiết kế bộ điều khiển Backstepping cơ bản thành phần isd
3.2.2 Thiết kế bộ điều khiển Backstepping cơ bản thành phần isq
3.2.3. Thiết kế bộ điều khiển Backstepping theo phương pháp tuyến tính hóa chính xác và tách kênh trực tiếp
3.2.4. Thiết kế bộ điều khiển isd
3.2.5. Thiết kế bộ điều khiển isq
3.2.6. Thiết kế bộ điều khiển isd và isq có đưa thêm khâu tích phân
CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
4.1 Sơ đồ điều khiển trong mô hình Matlab - Simulink
4.1.1 Sơ đồ của bộ điều khiển BPC trong mô hình Matlab-Simulink
4.1.1.1 Khối bộ điều khiển dòng
4.1.1.2 Các khâu tính toán giá trị đặt
4.2 Tham số của động cơ và bộ điều khiển
4.2.1 Tham số của động cơ
4.2.2 Tham số của bộ điều khiển
4.3 Kết quả mô phỏng
4.3.1 Kết quả mô phỏng tốc độ
4.3.2. Kết quả mô phỏng sản lượng Q
4.4 Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan