[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự phân bố của Mycobacterium Tuberculosis kiểu gen Beijing và mối liên quan đến tính kháng thuốc lao tại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự phân bố của Mycobacterium Tuberculosis kiểu gen Beijing và mối liên quan đến tính kháng thuốc lao tại Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH LAO
1.1.1. Lịch sử bệnh lao
1.1.2. Vi khuẩn lao - Mycobacterium tuberculosis
1.1.3. Cơ chế gây bệnh lao
1.1.4. Một số yếu tố nguy cơ mắc lao
1.1.5. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân lao phổi
1.1.6. Tình hình bệnh lao trên Thế giới
1.1.7. Tình hình bệnh lao tại Việt Nam
1.2. TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN LAO
1.2.1. Định nghĩa và phân loại
1.2.2. Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn lao
1.2.3. Yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ vi khuẩn lao kháng thuốc
1.3. PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN HỌC BỆNH LAO
1.3.1. Phương pháp nhuộm soi kính trực tiếp
1.3.2. Phương pháp nuôi cấy vi khuẩn lao
1.3.3. Phương pháp Sinh học phân tử
1.4. M.TUBERCULOSIS KIỂU GEN BEIJING
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Kỹ thuật spoligotyping trong phân loại chủng M.tuberculosis.
1.4.3. Chỉ số phân loại - discrimation index
1.4.4. Một số nghiên cứu về Mycobacteriu tuberculosis kiểu gen Beijing và tính kháng thuốc lao
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. VẬT LIỆU
2.1.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Hóa chất và trang thiết bị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp Spoligotyping - spacer oligonucleotide typing
2.2.3. Xử lý và phân tích số liệu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. PHÂN BỐ CÁC KIỂU GEN CỦA M.TUBERCULOSIS
3.1.1. Các kiểu gen của M.tuberculosis được phân loại bằng kỹ thuật Spoligotyping
3.1.2. Kết quả chỉ số phân loại của phương pháp Spoligotyping
3.2. PHÂN BỐ M.TUBERCULOSIS KIỂU GEN BEIJING THEO MIỀN ĐỊA LÝ, NHÓM TUỔI VÀ GIỚI TÍNH.
3.2.1. Phân bố M.tuberculosis kiểu gen Beijing trên toàn quốc
3.2.2. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing phân lập từ bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới theo nhóm tuổi và giới tính.
3.2.3. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing phân lập từ bệnh nhân lao phổi AFB (+) đã điểu trị theo nhóm tuổi và giới tính.
3.2.4. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing phân lập từ cả hai nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) theo nhóm tuổi và giới tính.
3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA M.TUBERCULOSIS KIỂU GEN BEIJING VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC LAO
3.3.1. M.tuberculosis kiểu gen Beijing và tính kháng thuốc lao trong nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới
3.3.2. M.tuberculosis kiểu gen Beijing và tính kháng thuốc lao trong nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) đã điều trị.
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1. PHÂN BỐ CÁC KIỂU GEN CỦA M.TUBERCULOSIS
4.1.1. Các kiểu gen của M.tuberculosis được phân loại bằng kỹ thuật Spoligotyping.
4.1.2. Kết quả chỉ số phân loại của phương pháp Spoligotyping
4.2. PHÂN BỐ M.TUBERCULOSIS KIỂU GEN BEIJING THEO MIỀN ĐỊA LÝ, NHÓM TUỔI VÀ GIỚI TÍNH
4.2.1. Phân bố M.tuberculosis kiểu gen Beijing trên toàn quốc
4.2.2. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing phân lập từ bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới theo nhóm tuổi và giới tính.
4.2.3. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing phân lập từ bệnh nhân lao phổi AFB (+) đã điểu trị theo nhóm tuổi và giới tính.
4.2.4. Tỷ lệ M.tuberculosis kiểu gen Beijing ở cả hai nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới và đã điều trị theo nhóm tuổi và giới tính.
4.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA M.TUBERCULOSIS KIỂU GEN BEIJING VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC LAO
4.3.1. Nguy cơ kháng thuốc trong nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới.
4.3.2. Nguy cơ kháng thuốc trong nhóm bệnh nhân lao phổi AFB (+) đã điều trị
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan