[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tách chiết tổ hợp enzyme phân giải protein từ gan tụy cua biển Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tách chiết tổ hợp enzyme phân giải protein từ gan tụy cua biển Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ENZYME PROTEASE
1.1.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trong nước
1.2. ENZYME PHÂN GIẢI PROTEIN - PROTEASE
1.3. PHÂN LOẠI
1.3.1. Exopeptidase
1.3.2. Endopeptidase
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT TÍNH PROTEASE
1.5. CƠ CHẾ XÚC TÁC PHẢN ỨNG
1.5.1. Serine protease
1.5.2. Metallo protease
1.5.3. Cysteine protease
1.5.4. Aspartic protease
1.6. CHẤT ỨC CHẾ PROTEASE
1.7. NGUỒN THU NHẬN ENZYME PROTEASE
1.7.1. Enzyme protease từ động vật
1.7.2. Enzyme protease từ thực vật
1.7.3. Enzyme protease từ vi sinh vật...
1.7.3.1. Vi khuẩn
1.7.3.2. Nấm
1.7.3.3. Xạ khuẩn
1.7.3.4. Virus
1.8. TỔ HỢP ENZYME HEPATOPANCREAS (HP) TỪ GAN TỤY CỦA CUA BIỂN
1.8.1. Sản phẩm thu được từ gan tụy cua biển
1.8.2. Ứng dụng trong y học
1.8.3. Giới thiệu về loài cua nghiên cứu tại Nga
1.9. ỨNG DỤNG CỦA PROTEASE
1.9.1. Trong công nghiệp chế biến thực phẩm
1.9.2. Trong chế biến thuỷ sản
1.9.3. Trong công nghiệp chế biến sữa
1.9.4.Trong công nghiệp sản xuất bia
1.9.5. Trong công nghiệp da
1.9.6. Trong công nghiệp dệt
1.9.7. Trong công nghiệp y – dược
CHƯƠNG II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Nguyên liệu
2.1.2. Hoá chất
2.1.3. Thiết bị
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Xác định hoạt tính tổ hợp enzyme hepatopancreas theo phương pháp Anson cải tiến, 1972
2.2.2. Xác định hàm lượng tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng phương pháp Lowry cải tiến
2.2.3. Phương pháp định tính hoạt tính của tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng cơ chất casein
2.2.4. Phương pháp tách chiết tổ hợp enzyme hepatopancreas
2.2.5. Phương pháp tinh sạch
2.2.5.1. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng dung dịch (NH4)2SO4
2.2.5.2. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng phương pháp lọc màng
2.2.5.3. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng cồn theo các tỷ lệ khác nhau
2.2.6. Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch đệm đến hoạt tính của tổ hợp enzyme hepatopancreas
2.2.7. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ ly tâm đến khả năng tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas
2.2.8. Khảo sát ảnh hưởng của pH tới hoạt tính tổ hợp enzyme hepatopancreas
2.2.9. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt tính tổ hợp enzyme hepatopancreas
2.2.10. Điện di protein trên gel polyacrylamide xác định khối lượng tổ hợp enzyme
2.2.11. Phương pháp sấy đông khô dịch chiết enzyme
3.1. Khảo sát mẫu nội tạng cua biển thu nhận từ 2 nguồn thu nhận khác nhau
3.2. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas
3.2.1. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng cồn theo các tỷ lệ khác nhau
3.2.2. Tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng phương pháp lọc màng
3.2.3. Tách chiết tổ hợp enzyme hepatopancreas từ gan tụy cua biển dùng (NH4)2SO4
3.2.4. Thu nhận tổ hợp enzyme hepatopancreas bằng cách điều chỉnh pH dịch ly tâm
3.3. So sánh giữa các phương pháp tủa pH, cồn và ammonium sulfate
3.4. Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch đệm đến hoạt tính của tổ hợp enzyme hepatopancreas
3.5. Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ ly tâm đến khả năng tinh sạch tổ hợp enzyme hepatopancreas
3.6. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và pH tới hoạt tính của enzyme
3.7. Hàm lượng protein
3.8. Chạy điện di xác định khối lượng phân tử tổ hợp enzyme
3.9. Quy trình nghiên cứu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan