[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH một thành viên điện lực Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH một thành viên điện lực Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Quản lý tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan một số kinh nghiệm nghiên cứu có liên quan đến đề tài
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Quản lý tài sản
2.3.2. Quản lý nguồn vốn
2.3.3. Khả năng thanh toán
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG
3.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
3.2. Khái quát tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương
3.2.1. Cơ cấu tài sản của Công ty
3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty
3.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
3.3. Thực trạng quản lý tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương
3.3.1. Quy trình quản lý tài chính tại Công ty
3.3.2. Quản lý tài sản
3.3.3. Quản lý nguồn vốn
3.4. Đánh giá về thực trạng quản lý tài chính tại Công ty
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế, thiếu sót
3.4.3. Nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG
4.1. Định hướng tăng cường quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương trong thời gian tới
4.1.1. Định hướng và mục tiêu chung của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
4.1.2. Định hướng và mục tiêu tăng cường quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
4.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Công ty
4.2.1. Các giải pháp tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu và thực hiện tốt công tác quản lý nợ
4.2.2. Các giải pháp nâng cao khả năng thanh toán
4.2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với Tập đoàn
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan