[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu hệ thống quản trị qua mạng dựa trên Web

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu hệ thống quản trị qua mạng dựa trên Web
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG
1.1. Quản trị mạng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các lĩnh vực quản trị mạng
1.1.3. Tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển quản trị mạng
1.2. Kiến trúc và mô hình quản trị mạng
1.2.1. Kiến trúc và mô hình OSI
1.2.2. Kiến trúc và mô hình TCP/IP
1.2.2.1. Giao thức TCP
1.2.2.2. Giao thức IP
1.2.3. Kiến trúc và mô hình SNMP
1.2.3.1. Kiến trúc SNMP
1.2.3.2. Các thành phần trong SNMP
1.2.3.3. Các phiên bản SNMP
1.3. Hệ thống quản trị mạng dựa trên Web và xu hướng phát triển
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Phân loại
1.3.3. Xu hướng phát triển
1.3.4. Quản trị mạng dựa trên XML
1.4. Kết luận chương
CHƯƠNG 2 - CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ MẠNG DỰA TRÊN WEB
2.1. Mô hình Pull (Pull Model)
2.1.1. Tổng quan
2.1.2. Phương pháp quản lý mạng Ad hoc
2.1.3. Java Applet với quản trị mạng trên Web
2.2. Mô hình Push (Push Model)
2.2.1. Tổng quan
2.2.2. Xuất bản và đăng ký (Publish and Subscribe Phases)
2.2.3. Phân phối (Distribute Phase)
2.2.3.1. Socket với mô hình Push
2.2.3.2. RMI với mô hình Push
2.2.3.3. HTTP với mô hình Push
2.3. Công nghệ quản trị mạng trên nền Web (Web-Based Management)
2.3.1. Công nghệ quản trị mạng trên nền Web nhúng (Embedded Web-Based Management)
2.3.2. Công nghệ quản trị mạng doanh nghiệp trên nền Web (Web-Based Enterprise Management)
2.4. Kết luận chương
CHƯƠNG 3 - MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM
3.1. Lựa chọn mô hình
3.2. Phân tích quá trình hoạt động
3.2.1. Cấu trúc phần mềm
3.2.2. Phân tích quá trình hoạt động
3.2.3. Cài đặt chương trình
3.3. Đánh giá hiệu quả mô hình
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan