[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức lãnh thổ Công nghiệp tỉnh Vĩnh phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức lãnh thổ Công nghiệp tỉnh Vĩnh phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1.1. Các quan niệm về tổ chức lãnh thổ kinh tế (TCLTKT) và tổ chức lãnh thổ công nghiệp (TCLTCN)
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến TCLTCN
1.1.3. Các hình thức TCLTCN
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.2.1. Vài nét về TCLTCN ở Việt Nam
1.2.2. TCLTCN ở Đồng bằng sông Hồng
CHƯƠNG II: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG
2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TCLTCN TỈNH VĨNH PHÚC
2.1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
2.1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
2.1.3. KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
2.2.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
2.2.2. TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC
CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LÃNH THỔ
3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TCLTCN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
3.1.1 Quan điểm phát triển TCLTCN tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.2. Mục tiêu phát triển TCLTCN tỉnh Vĩnh Phúc
3.1.3. Định hướng phát triển TCLTCN tỉnh Vĩnh Phúc
3.2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TCLTCN TỈNH VĨNH PHÚC
3.2.1. Giải pháp về vốn và thu hút vốn đầu tư
3.2.2. Giải pháp về khoa học công nghệ
3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
3.2.4. Giải pháp về hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề
3.2.5. Giải pháp về công tác tổ chức
3.2.6. Giải pháp về cơ chế quản lý
3.2.7. Giải pháp thị trường và phát triển kinh tế nhiều thành phần
3.2.8. Giải pháp về bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan