[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những vấn đề nghiên cứu về kiểm định, đánh giá chương trình đào tạo ở nước ngoài
1.1.2. Những vấn đề nghiên cứu về kiểm định, đánh giá chương trình đào tạo ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Đánh giá
1.2.2. Chương trình và phát triển chương trình
1.2.3. Chất lượng và Kiểm định chất lượng
1.2.4. Kiểm định chất lượng dạy nghề
1.3. Các thành tố của quá trình đánh giá chương trình đào tạo nghề
1.3.1. Mục tiêu đánh giá
1.3.2. Nội dung đánh giá
1.3.3. Phương pháp đánh giá
1.3.4. Tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo
1.4. Nội dung đánh giá quản lý chương trình đào tạo trung cấp nghề
1.4.1. Đánh giá công tác quản lý mục tiêu kế hoạch
1.4.2. Đánh giá công tác quản lý nội dung kế hoạch
1.4.3. Đánh giá công tác quản lý phương pháp dạy học
1.4.4. Đánh giá công tác quản lý các hoạt động
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đánh giá chương trình đào tạo trung cấp
1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài
1.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên trong
1.6. Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
2.1. Khái quát về trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển nhà trường
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.2. Giới thiệu về chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề
2.2.1. Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề
2.2.2. Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề
2.3. Thực trạng hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.3.1. Mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành
2.3.2. Thực trạng về xây dựng mục tiêu, kế hoạch và tổ chức đào tạo nghề ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.3.3. Thực trạng về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên
2.3.4. Thực trạng về hoạt động học của học sinh hệ trung cấp nghề trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.3.5. Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hành
2.4. Thực trạng về quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ Trung cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.4.1. Tổ chức khảo sát thực trạng
2.4.2. Kết quả khảo sát
2.4.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.5. Thực trạng hoạt động đánh giá chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
2.5.1. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo
2.5.2. Xây dựng một số qui trình cần thiết cho các lĩnh vực quản lí
2.5.3. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện theo các qui trình và tiêu chí đã ban hành
2.5.4. Giới thiệu tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kết quả đánh giá chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (phụ lục)
2.6. Đánh giá chung
2.6.1. Kết quả đạt được
2.6.2. Những mặt còn tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. XÂY DỰNG BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
3.1. Các nguyên tắc để xây dựng biện pháp đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp thực tiễn và khả thi
3.2. Các biện pháp đánh giá chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề tại trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
3.2.1. Lập quy hoạch, kế hoạch, hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
3.2.2. Tổ chức đào tạo và phát triển đội ngũ kiểm định viên chất lượng dạy nghề
3.2.3. Tổ chức đào tạo cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề tại trường
3.2.4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trong quản lý hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại trường
3.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định chương trình đào tạo
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Đối tượng xin ý kiến
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan