[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Khái quát chung về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1.2. Cơ sở pháp lý
1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Khái quát chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số nước trong khu vực và một số tổ chức ngân hàng
1.3.2. Nghiên cứu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam
1.3.3. Khái quát công tác giải phóng mặt bằng tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu:
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Bắc Kạn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc 2 dự án nghiên cứu.
2.3.2. Tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và mối quan hệ của nó đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.
2.3.3. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở hai dự án
2.3.4. Đánh giá ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân
2.3.5. Đề xuất một số giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp
2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
2.4.3. Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, - kinh tế xã hội và tình hình phát triển của thị xã Bắc Kạn
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
3.2. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.3. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của hai dự án nghiên cứu trên địa bàn thị xã Bắc Kạn
3.3.1. Giới thiệu về hai dự án nghiên cứu
3.3.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến hai dự án
3.3.3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án nghiên cứu
3.3.4. Đánh giá kết quả thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại 02 dự án trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.
3.4. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến sinh kế người dân
3.4.1. Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ
3.4.2. Tác động đến tài sản sở hữu của hộ
3.4.3. Tác động đến tình hình ổn định cuộc sống của hộ gia đình
3.4.4. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến việc làm của người dân
3.4.5. Tình hình lao động, việc làm của người dân
3.5. Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan