[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất sơn trong tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất sơn trong tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu sơ lược về tỉnh Đồng Nai
1.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính
1.1.2. Tình hình phát triển các KCN tỉnh Đồng Nai
1.2. Giới thiệu về nghành công nghiệp sơn
1.2.1. Công nghiệp sơn Việt Nam
1.2.2. Ngành sản xuất sơn tại các KCN tỉnh Đồng Nai
1.3. Khái niệm môi trường lao động
1.3.1. Khái niệm môi trường lao động và sức khỏe lao động
1.3.2. Các yếu tố môi trường trong ngành sản xuất sơn
1.3.2.1  Các yếu tố vật lý
1.3.2.2  Bụi và các yếu tố hóa học
1.4. Một số kết quả nghiên cứu môi trường và sức khỏe người lao động trong nghành sản xuất sơn
1.5. Giới thiệu tổng quan các công ty lưa chọn nghiên cứu
1.5.1. Số lượng các công ty lựa chọng nghiên cứu
1.5.1.1. Công ty TNHH  sơn Nippon
1.5.1.2. Công ty TNHH sơn Đại Hưng
1.5.1.3. Công ty cổ phần sơn Đồng Nai
1.5.2. Những  điểm chung đặc trưng của 3 công ty sơn lựa chọn nghiên cứu
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA CÔNG NHÂN TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT SƠN TRONG CÁC KCN TỈNH ĐỒNG NAI
2.1. Phân tích diễn biến hiện trạng  môi trường lao động  và tình hình sức khỏe của công nhân tại các công ty sản xuất sơn trong các KCN tỉnh Đồng Nai
2.1.1. Phân tích diễn biến hiện trạng môi trường lao động tại các công ty sản xuất sơn trong các KCN tỉnh Đồng Nai
2.1.1.1.  Phân tích diễn biến hiện trạng môi trường lao động tại công ty TNHH sơn Nippon từ năm 2011- 2013  
2.1.1.2.  Phân tích diễn biến hiện trạng môi trường lao động tại công ty TNHH sơn Đại Hưng từ năm 2011- 2013      
2.1.1.3.  Phân tích diễn biến hiện trạng môi trường lao động tại công ty Cổ Phần  sơn Đồng Nai từ năm 2011-2013
2.2. Tình hình sức khỏe của công  nhân các công ty sản xuất sơn tại các KCN Đồng Nai
2.2.1. Tình hình sức khỏe 3 công ty lựa chọn nghiên cứu giai đoạn  2011- 2013
2.3. Đánh giá môi quan hệ giữa môi trường lao động và sức khỏe công nhân trong các công ty sản xuất sơn tại các KCN tỉnh Đồng Nai
CHƯƠNG III: ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP MỨC ĐỘ Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT SƠN TRONG CÁC KCN TỈNH ĐỒNG NAI
3.1. Xác  định mức độ ô nhiễm môi trường lao động các công ty sản xuất sơn tại các KCN tỉnh Đồng Nai
3.1.1. Nguyên tắc
3.1.2. Quy trình tính toán lý thuyết
3.2. Áp dụng xác định mức độ ô nhiễm cho các công ty sản xuất sơn tại các KCN tỉnh  Đồng Nai
3.3. Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Môi trường lao động tại công ty sản xuất sơn trong các KCN tỉnh Đồng Nai
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Nhược điểm   
CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT BỔ XUNG CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỄU Ô NHIỄM  MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC  CÔNG TY SẢN XUẤT SƠN TRONG CÁC KCN TỈNH ĐỒNG NAI
4.1. Nguyên  tắc đề xuất     
4.2.  Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất sơn trong các KCN tỉnh Đồng Nai
4.2.1. Các biện pháp quản lý
4.2.2. Các biện pháp kỹ thuật
4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn    
4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ
4.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hơi khí độc
4.3. Các biện pháp bảo hộ lao động
KẾT LUẬN -  KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan