[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng cung ứng vốn của các tổ chức tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng cung ứng vốn của các tổ chức tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ nông dân ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VỐN VÀ VỐN TÍN DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
1.1.1. Vốn và vai trò của vốn đối với phát triển nông nghiệp nông thôn
1.1.2. Vốn tín dụng và tác động của vốn tín dụng đến phát triển kinh tế hộ nông dân
1.1.3. Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và ở Châu Á về sử dụng vốn tín dụng phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.1.4. Hoạt động tín dụng trong nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam
1.1.5. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của hộ nông dân
1.1.6. Một số đặc điểm của hộ nông dân ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.1.7. Một số kết luận rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.2.1. Các câu hỏi điều ra
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CUNG ỨNG VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN Ở THÀNH PHỐ VINH
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.2. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TÍN DỤNG CHÍNH THỨC Ở THÀNH PHỐ VINH
2.2.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Vinh
2.2.2. Ngân hàng Chính sách xã hội
2.2.3. Các quỹ của chương trình xoá đói giảm nghèo
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ VINH
2.3.1. Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn ở ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Vinh
2.3.2. Tình hình nghèo đói và việc cung ứng vốn tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn của ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vinh
2.4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN
2.4.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra
2.4.2. Tình hình sử dụng vốn vay của các hộ điều tra
2.4.3. Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ điều tra
2.5. Ý KIẾN CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN TÍN DỤNG VÀ SỬ DỤNG TÍN DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
3.1.1. Mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ đẩy nhanh CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
3.1.2. Chú trọng các chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở nông thôn
3.1.3. Mở rộng huy động vốn, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn và cho vay vốn
3.1.4. Huy động vốn gắn với sử dụng vốn hiệu quả
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VỐN TÍN DỤNG THÀNH PHỐ VINH
3.2.1. Đa dạng hóa các nguồn vốn, tăng cường phương thức huy động vốn, tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn
3.2.2. Phát triển vững chắc thị trường tài chính cho nông dân nhằm đẩy mạnh huy động và cung ứng vốn của hệ thống tín dụng chính thống
3.2.3. Cải tiến hồ sơ thủ tục cho vay vốn đối với hộ nông dân
3.2.4. Tăng cường chi nhánh ngân hàng đến tận phường, xã
3.2.5 . Tăng cường cho hộ nông dân vay vốn trung và dài hạn
3.2.6. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội tại các phường, xã cho nông dân vay vốn theo tổ nhóm
3.2.7. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.8. Có khung pháp lý cho bộ phận tín dụng không chính thống hoạt động nhằm huy động tối đa nguồn vốn này phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế hộ
3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 
3.3.1. Tăng cường đầu tư vốn tín dụng cho những ngành có hiệu quả kinh tế cao
3.3.2. Tăng cường vốn tín dụng cho người nghèo và đối tượng chính sách
3.3.3. Tập huấn kỹ thuật khuyến nông và hạch toán kinh tế cho hộ nông dân
3.3.4. Giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của hộ nông dân
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra cho vay và sử dụng vốn vay
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan