[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I – TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Cơ sở khoa học của ưu thế lai
1.1.2. Sự di truyền các tính trạng năng suất
1.1.3. Cơ sở khoa học của sự sinh trưởng
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng
1.1.5. Nguồn thức ăn nuôi bò
1.1.6. Cơ sở khoa học để bổ sung thức ăn tinh cho bê từ 6 đến 10 tháng tuổi
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.3. Giới thiệu về bò đực giống 7/8 máu Sind
1.4. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn
CHƯƠNG II – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, thời gian và đối tượng nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp xác định
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG III - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng đàn bò địa phương
3.1.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của các xã điều tra
3.1.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bò Chợ Đồn
3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng đực giống F3 (7/8 máu Sind) tới tỷ lệ sống và sinh trưởng của bê lai
3.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của bê Lai Sind và bê địa phương
3.2.2. Sinh trưởng tích luỹ của bê Lai Sind và bê địa phương
3.2.3. Sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của bê Lai Sind và bê ĐP
3.2.4. Kích thước một số chiều đo của bê Lai Sind và bê địa phương
3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bổ sung thức ăn tinh để nuôi bê Lai Sind sau cai sữa từ 6 đến 10 tháng tuổi
3.3.1. Tỷ lệ nuôi sống của bê Lai Sind thí nghiệm
3.3.2. Sinh trưởng tích lũy của bê Lai Sind thí nghiệm
3.3.3. Sinh trưởng tuyệt đối của bê Lai Sind thí nghiệm
3.3.4. Kết quả sinh trưởng tương đối của bê Lai Sind thí nghiệm
3.3.5. Kích thước một số chiều đo của đàn bê Lai Sind thí nghiệm
3.3.6. Sơ bộ hạch toán chi phí thức ăn cho bê thí nghiệm
KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan