[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm sinh bởi các ước số và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm sinh bởi các ước số và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HÀM ĐẾM CÁC ƯỚC SỐ d(n)
1.1. Một số kiến thức cơ bản của số học.
1.2. Hàm số đếm ước.
Chương 2: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA MỘT VÀI HÀM SỐ HỌC SINH BỞI CÁC ƯỚC SỐ.
2.1. Giá trị trung bình của một vài hàm số học sinh bởi các ước số.
2.2. Số hoàn hảo và các số liên quan.
Chương 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG.
3.1. Tổng và hiệu của tích các cặp số.
3.2. Tập các bối số của một tập hợp cho trước.
3.2. Tập các thừa số.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan