[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuấ kinh doanh
1.1.1 khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.4 Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1 Các nhân tố bên ngoài
1.2.1.1 Môi trường pháp lý
1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa - xã hội
1.2.1.3 Môi trường kinh tế
1.2.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng
1.2.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước
1.2.1.6 Môi trường quốc tế
1.2.2 Các nhân tố bên trong
1.2.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp
1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.
1.2.2.3 Trình độ ứng dụng khao học công nghệ của doanh nghiệp
1.2.2.4 Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên vật liệu của doanh nghiệp
1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát
1.3.1.1 Sức sản xuất
1.3.1.2 Sức sinh lợi
1.3.1.3 Suất hao phí
1.3.2 Hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài
1.3.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác
1.3.3 Hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định (TSCĐ)
1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động (TSLĐ)
1.3.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản (TTS)
1.3.4 Hiệu suất sử dụng lao động
1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu (VCSH)
1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính
1.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán
1.4.2.1Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
1.4.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn
1.4.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.4.2.4 Hệ số thanh toán lãi vay
1.4.3 Các chỉ số về hoạt động
1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho
1.4.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho
1.4.3.3 Vòng quay các khoản phải thu
1.4.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn
1.4.3.5 Vòng quay vốn lưu động
1.4.4 Các chỉ tiêu sinh lời
1.4.4.1 Doanh lợi tiêu thụ
1.4.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA)
1.4.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE)
1.4.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn
1.4.5.1 Tài sản cố định
1.4.5.2 Tài sản lưu động
1.4.5.3 Vốn chủ sở hữu
1.4.5.4 Vốn vay
1.5 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.5.1 Phương pháp chi tiết
1.5.2 Phương pháp so sánh
1.5.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần)
1.5.4 Phương pháp liên hệ
1.5.5 Phương pháp hồi quy tương quan
Phần 2 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢNG NAM HẢI
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Cảng Nam Hải
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Nam Hải
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Cảng Nam Hải
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban
2.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
Phần 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI
3.1 Tình hình sản lượng hàng hóa qua Cảng Nam Hải năm 2013-2014.
3.2 Phân tích khái quát tình hình hoạt động SXKD của DN năm 2013-2014.
3.2.1 Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD.
3.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định.
3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
3.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản.
3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động.
3.4. Phân tích tài chính.
3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại cảng Nam Hải
3.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
3.4.3 Đánh giá khả năng hoạt động
3.4.2. Đánh giá khả năng sinh lời
Phần 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI
4.1 Nhận xét chung về thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Nam Hải.
4.1.1 Những thành tựu đã đạt được.
4.1.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục.
4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải
4.2.2 Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
4.2.3 Giải pháp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan