[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn LEVEL thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch LV

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn LEVEL thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch LV
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING DU LỊCH
1.1 Một số khái niệm về du lịch
1.1.1 Du lịch
1.1.2 Khách sạn
1.1.2.1 Định nghĩa về khách sạn
1.1.2.2 Kinh doanh khách sạn
1.1.2.3 Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn
1.2 Tổng quan về Marketing du lịch
1.2.1 Định nghĩa Marketing
1.2.2 Định nghĩa Marketing du lịch
1.2.3 Tầm quan trọng của Marketing du lịch
1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường Marketing du lịch
1.3.1 Các yếu tố của môi trường vi mô
1.3.1.1 Nhà cung ứng
1.3.1.2 Công ty
1.3.1.3 Đối thủ cạnh tranh
1.3.1.4 Các trung gian Marketing
1.3.1.5 Khách hàng
1.3.1.6 Công chúng
1.3.2 Các yếu tố của môi trường vĩ mô
1.3.2.1 Môi trường nhân khẩu học
1.3.2.2 Môi trường kinh tế
1.3.2.3 Môi trường văn hoá
1.3.2.4 Môi trường tự nhiên
1.3.2.5 Môi trường công nghệ kỹ thuật
1.3.2.6 Môi trường chính trị
1.4 Xác định thị trường mục tiêu và định vị thị trường
1.4.1 Phân đoạn thị trường
1.4.2 Xác định thị trường mục tiêu
1.4.3 Định vị thị trường
1.5 Marketing – Mix trong dịch vụ du lịch
1.5.1 Định nghĩa Marketing mix
1.5.2 Các thành phần của Marketing mix trong dịch vụ du lịch
1.5.2.1 Chính sách sản phẩm
1.5.2.2 Chính sách giá
1.5.2.3 Chính sách phân phối
1.5.2.4 Chính sách xúc tiến- quảng cáo
1.5.2.5 Chính sách con người
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN LEVEL
2.1 Khái quát chung về khách sạn LEVEL
2.1.1 Thông tin công ty
2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của khách sạn
2.1.4 Cơ cấu bộ máy nhân lực trong khách sạn
2.1.5 Nguồn nhân lực trong khách sạn
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn
2.2.1 Kết quả kinh doanh của khách sạn năm 2013 – 2014
2.2.2 Thực trạng tình hình hoạt động lưu trú của khách sạn giai đoạn 2013-2014
2.3 Thực trạng các hoạt động marketing tại khách sạn LEVEL
2.3.1 Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3.2 Chính sách Marketing tại khách sạn LEVEL
2.3.2.1 Chính sách sản phẩm
2.3.2.2 Chính sách giá
2.3.2.3 Chính sách phân phối
2.3.2.4 Chính sách xúc tiến- quảng cáo
2.3.2.5 Chính sách con người
2.3.3 Đánh giá chung về tình hìnhMarketing hiện tại của khách sạn LEVEL
2.3.3.1 Ưu điểm
2.3.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN LEVEL
3.1 Cơ sở việc đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn LEVEL
3.1.1 Hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam
3.1.2 Định hướng phát triển của du lịch Hải Phòng
3.1.3 Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn LEVEL
3.2 Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách sạn
3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
3.2.3 Giải pháp chính sách giá linh hoạt
3.2.4 Giải pháp thúc đẩy xúc tiến- quảng cáo
3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan