[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội tới chất lượng bề mặt gia công khi mài tinh thép ổ lăn SUJ2 bằng đá mài Al203 và đá CBN trên máy mài phẳng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội tới chất lượng bề mặt gia công khi mài tinh thép ổ lăn SUJ2 bằng đá mài Al203 và đá CBN trên máy mài phẳng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRƠN NGUỘI TRONG GIA CÔNG CẮT GỌT
1.1. Nhiệt phát sinh trong quá trình cắt gọt
1.1.1. Các nguồn nhiệt và sự truyền nhiệt trong quá trình cắt gọt
1.1.2. Nhiệt cắt trong quá trình mài
1.2. Vai trò của dung dịch trơn nguội trong gia công cắt gọt
1.2.1. Tác dụng bôi trơn
1.2.2. Tác dụng làm nguội
1.2.3. Tác dụng làm sạch thiết bị
1.2.4. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng dung dịch trơn nguội
1.3. Các đặc tính của dung dịch trơn nguội
1.4. Phân loại dung dịch trơn nguội
1.4.1. Dầu cắt gọt
1.4.2. Dầu hòa tan
1.4.3. Dung dịch cắt gọt hóa học
1.5. Các phương pháp bôi trơn – làm nguội khi mài
1.5.1. Phương pháp gia công khô
1.5.2. Phương pháp tưới tràn
1.5.3. Phương pháp dùng dòng không khí lạnh
1.5.4. Phương pháp đưa dung dịch từ trong ra ngoài theo mọi hướng qua các lỗ hổng của đá
1.5.5. Phương pháp đưa dung dịch từ trong ra ngoài bằng cách tạo các lỗ rỗng trên đá
1.6. Kết luận chương 1
Chương 2: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ TƯỚI NGUỘI ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG KHI MÀI
2.1. Chất lượng bề mặt gia công khi mài
2.1.1. Độ nhám bề mặt
2.1.2. Độ sóng bề mặt
2.1.3. Hình thái bề mặt
2.1.4. Cấu trúc và độ cứng của lớp kim loại bề mặt
2.2. Ảnh hưởng của công nghệ trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài
2.2.1. Ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt
2.2.1.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch trơn nguội
2.2.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch trơn nguội
2.2.1.3. Ảnh hưởng của áp suất tưới nguội
2.2.2. Ảnh hưởng đến hình thái bề mặt
2.2.3. Ảnh hưởng đến độ cứng lớp bề mặt
2.2.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch trơn nguội
2.2.3.2. Ảnh hưởng của lưu lượng tưới nguội
2.2.4. Ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt
2.2.4.1. Ảnh hưởng của loại dung dịch và áp suất tưới nguội
2.2.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch trơn nguội
2.2.4.3. Ảnh hưởng của lưu lượng tưới nguội
2.2.5. Ảnh hưởng đến cấu trúc lớp kim loại bề mặt
2.3. Kết luận chương 2
2.4. Xác định hướng nghiên cứu của luận văn
Chương 3: THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI DUNG DỊCH TRƠN NGUỘI ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG KHI MÀI TINH THÉP SUJ2 BẰNG ĐÁ Al2O3 VÀ CBN
3.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm
3.2. Phương pháp thí nghiệm
3.2.1. Mẫu thí nghiệm
3.2.2. Đá mài
3.2.3. Sửa đá
3.2.4. Tưới nguội
3.2.5. Phương pháp mài
3.2.6. Chế độ cắt
3.2.7. Phương pháp đánh giá
3.3. Kết quả và thảo luận
3.3.1. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công
3.3.2. Độ nhám bề mặt gia công
3.3.3. Hình thái bề mặt gia công
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan