[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bảo tồn vốn gen cây Ngưu tất (Achyranthes Bidentata Blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bảo tồn vốn gen cây Ngưu tất (Achyranthes Bidentata Blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về cây Ngưu tất
1.1.1. Đặc điểm phân loại
1.1.2. Một số đặc điểm nông sinh học của cây Ngưu tất
1.1.3. Kĩ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản sau thu hoạch
1.2. Tình hình sản xuất Ngưu tất trên thế giới và ở Việt Nam
1.3. Ứng dụng cây Ngưu tất trong y học
1.3.1. Cơ sở hoá học tính chữa bệnh của cây Ngưu tất
1.3.2. Một số nghiên cứu ứng dụng cây Ngưu tất trong y học
1.4. Ứng dụng của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực trong công tác nhân giống cây trồng
1.4.1. Ưu thế của nhân giống in vitro
1.4.2. Các phương thức nhân giống in vitro
1.4.3. Một số thành tựu trong nhân giống cây trồng bằng kĩ thuật nuôi cấy in vitro
1.5. Ứng dụng kĩ thuật PCR - RAPD trong phân tích sự đa dạng di truyền
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Vật liệu thực vật
2.1.2. Hoá chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nuôi cấy in vitro
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu hợp chất saponin trong rễ cây Ngưu tất
2.2.3. Phương pháp sinh học phân tử
2.2.4. Phương pháp xử lí và tính toán số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu nhân giống cây Ngưu tất và trồng thử nghiệm ngoài đồng ruộng
3.1.1. Nghiên cứu khử trùng hạt
3.1.2. Ảnh hưởng riêng rẽ của chất KTST đến khả năng nhân chồi và sự sinh trưởng của chồi Ngưu tất trong ống nghiệm
3.1.3. Ảnh hưởng của α-NAA tới sự tạo rễ của cây Ngưu tất trong ống nghiệm
3.1.4. Ảnh hưởng của tổ hợp chất KTST đến khả năng nhân chồi và sự sinh trưởng của cây Ngưu tất trong ống nghiệm
3.1.5. Kết quả đưa cây ra môi trường tự nhiên
3.2. Hàm lượng saponin tổng số trong rễ cây Ngưu tất in vitro trồng ngoài đồng ruộng và cây trồng bằng hạt
3.3. Sử dụng kĩ thuật RAPD đánh giá hệ gen cây Ngưu tất in vitro và cây trồng bằng hạt
3.3.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số
3.3.2. Kết quả phản ứng RAPD
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan